Декларация за защита на данните

Декларация за защита на данните

Südzucker AG отдава голямо значение на защитата на Вашата неприкосновеност и личните Ви данни, както и на необходимата сигурност на данните, и следователно събира, обработва и използва личните Ви данни изключително в съответствие с принципите, описани по-долу, и разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД) на ЕС и Федералния закон за защита на личните данни на Германия (BDSG), приложими за Südzucker AG.

Съдържание

I. Име и адрес на администратора

II. Име и адрес на длъжностното лице по защита на данните

III. Вашите лични данни

IV. Обща информация относно обработването на лични данни

V. Предоставяне на уебсайта и създаване на регистрационни файлове/файлове на дневници

VI. Използване на бисквитки

VII. Комуникация

VII.1 Контакти за общи запитвания и използване на формуляра за контакт

VII.2 Бюлетин

VIII. Услуги, свързани с анализ на уебсайта

VIII.1 Използване на Matomo/Piwik

IX. Реклами и маркетингови услуги с цел реклама и пренасочване

IX.1 Използване на Google Ads и Google DoubleClick

X. Добавки и инструменти

X.1 Настройки за защита на личните данни с Cookiebot

X.2 Използване на системата за маркетингова автоматизация Net-Results

XI. Права на субекта на данни

XII. Автоматизирано вземане на решения и профилиране

XIII. Връзки към други уебсайтове

XIV. Сигурност

XV. Достъпност и промени

I. Име и адрес на администратора

Администраторът по смисъла на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) на ЕС и други нормативни актове за защита на данните на държавите членки на ЕС, както и съгласно други приложими разпоредби относно защитата на данните, свързани с управлението на уебсайта www.beefeed.com (наричан оттук нататък „уебсайта“), е:

Südzucker AG
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim, Германия

Тел.: +49 (0) 621 421-0
Факс: +49 (0) 621 421-234
Имейл: info@suedzuckergroup.com
Уебсайт: https://www.suedzucker.com

представлявано от

председателя на Надзорния съвет: д-р Стефан Стренг
Изпълнителен съвет: Д-р Нилс Пьорксен (главен изпълнителен директор), Стефан Бютнер, Ханс-Петер Гай, д-р Стефан Мидер

(наричани оттук нататък „Südzucker“ или „ние“).

Ако желаете да възразите срещу събирането, обработването или използването на Вашите данни от нас съгласно настоящата Декларация за защита на данните изцяло или при отделни случаи, можете да ни изпратите възражението си на данните за контакт, посочени по-горе, или на нашето длъжностно лице по защита на данните по имейл, факс или поща. На посочените данни за контакт можете също по всяко време да получите безплатно информация за личните си данни.

II. Име и адрес на длъжностното лице по защита на данните

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на администратора на:

Südzucker AG
Длъжностно лице по защита на данните
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim

Имейл: datenschutz@suedzucker.de.

III. Вашите лични данни

Личните данни включват всяка информация, свързана със с физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано (наричано оттук нататък „Субект на данни“). Südzucker обработва личните Ви данни изключително с цел предоставяне на Уебсайта. Ще бъдат записвани само лични данни, като Вашето име и имейл адрес, ако сте предоставили тези данни доброволно или сте приели те да бъдат записани. По отношение на необходимите данни от техническа гледна точка се позоваваме на обясненията в т. „V. Предоставяне на уебсайта и създаване на регистрационни файлове/файлове на дневници“, както и т. „VI. Използване на бисквитки“.

IV. Обща информация относно обработването на лични данни

 1. Обхват на обработването на лични данни

Обработваме личните данни (наричани оттук нататък и „Данни“) на Субекти на данни, т.е. на посетители на уебсайта, чрез нашия Уебсайт, доколкото това е необходимо, за да осигуряваме функционалността на Уебсайта, както и нашето съдържание и услуги. Обработването на лични Данни в общия случай се извършва само със съгласието на потребителя. Изключенията от това правило включват случаите, когато обработването на Данните е допустимо съгласно закона, изисква се за изпълнението на договор или е технически необходимо.

 1. Правно основание за обработването на лични данни

Ако сме получили съгласие от Субекта на данни за операции по обработване, включващи лични данни, правното основание за обработването е член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

По отношение на обработването на лични данни, които са необходими за изпълнението на договор, по който Субектът на данните е страна, правното основание за обработването е член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД. То се прилага и за операции по обработване, необходими за изпълнението на преддоговорни мерки.

Когато обработването на лични данни е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо дружеството, правното основание за обработването е член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД.

Ако обработването на лични данни е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на Субекта на данните или друго физическо лице, правното основание за обработването е член 6, параграф 1, буква г) от ОРЗД.

Ако обработването е необходимо, за да се гарантират легитимните интереси на нашето дружество или на трета страна и интересите или основните права и свободи на Субекта на данните нямат преимущество пред тези интереси, правното основание за обработването е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

 1. Изтриване на данните и срок на съхранение

Личните данни на Субекта на данните се изтриват или блокират веднага след като целта на тяхното съхранение спре да бъде приложима. Допуска се съхранение и ако това е предвидено от европейските и националните законодатели в директивите на ЕС, законите или други нормативни актове, приложими за администратора. По-нататъшното обработване на Данните се блокира или Данните се изтриват и ако е изтекъл законоустановеният срок за съхранение, освен ако съхранението на Данните за допълнителен срок не е необходимо за целите на изпълнение на договора.

V. Предоставяне на Уебсайта и създаване на регистрационни файлове/файлове на дневници

 1. Описание и обхват на обработването на Данните

Когато Уебсайтът се използва единствено с информационна цел, ние събираме само онези лични данни, предавани от браузъра към нашия сървър или доставчик, които са технически необходими, за да можем да Ви показваме Уебсайта и за да гарантираме неговата стабилност и сигурност.

Ангажирали сме Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, Германия (наричано оттук нататък „Mittwald“) за хостинга и техническото осигуряване на нашия Уебсайт. Сключили сме споразумение с Mittwald за обработване от друго лице на необходимите лични данни съгласно законодателството за защита на данните в съответствие с член 28 от ОРЗД. Съгласно това споразумение Mittwald се ангажира да гарантира необходимата защита на Вашите Данни и да ги обработва изключително от наше име и съгласно нашите указания, в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Допълнителна информация за Mittwald е налична на уебсайта на дружеството на: https://www.mittwald.de/.

Следните Данни се съдържат в регистрационни файлове или файлове на дневници, предоставени от Mittwald във връзка с услугата по хостинг:

(1) тип на браузъра и използвана версия, ако сте дали съгласие за прехвърляне на тези данни в настройките на браузъра си;
(2) операционна система и доставчик на интернет услуги на потребителя;
(3) дата и час на запитване до сървъра;
(4) брой посещения;
(5) продължителност на посещението на Уебсайта;
(6) предишни посетени уебсайтове, само ако са свързани с нашия Уебсайт и посетителят е последвал съответната връзка;
(7) IP адрес на потребителя, анонимизиран от Mittwald в системата, преди да бъде съхранен;
(8) обем на изпращаните/прехвърляните Данни;
(9) географски произход на достъпа.

Данните се съхраняват от Mittwald на сървъри, хоствани в Германия. Mittwald използва тази информация за целта, посочена в нашата заявка. Данните не се използват самостоятелно от Mittwald и не се разкриват на трети страни без разрешение. Не се извършва съхранение на тези Данни заедно с други лични данни на потребителя.

 1. Правно основание за обработването на Данни

Правното основание за временното съхранение на Данните и регистрационните файлове е член 6, параграф 1, буква а), изречение 1 от ОРЗД.

 1. Цел на обработването на Данните

Временното съхранение на IP адрес от системата е необходимо за осигуряване на Уебсайта или съдържанието му в компютъра на потребителя. За тази цел е необходимо IP адресът на потребителя да се съхранява по време на сесията.

Съхранението на цялата информация, упомената по-горе (т. от (1) до (9)), в регистрационни файлове или файлове на дневници се извършва за осигуряване на функционалността на Уебсайта. Данните освен това се използват за оптимизиране на Уебсайта и за осигуряване на необходимата сигурност на нашите IT системи. При това използване не се извършва оценка на Данните за маркетингови цели. Освен това имаме законен интерес да обработваме Данни за тези цели в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

 1. Срок на съхранение

IP адресите на потребителя се анонимизират веднага след като вече не са необходими за постигане на целите на тяхното събиране. Такъв е случаят в края на съответната сесия на потребителя. След това вече не е възможно определяне на клиента, осъществил достъп.

Срокът на съхранение на регистрационните файлове за гореописаните цели е не повече от 60 дни.

 1. Възможност за възражение и премахване

Записването на Данните с цел осигуряването на Уебсайта и съхранението на Данните в регистрационните файлове е от съществено значение за работата на уебсайта. Потребителят няма възможност да възразява срещу това.

VI. Използване на бисквитки

 1. Описание и обхват на обработването на Данните

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитките са текстови файлове, които се съхраняват в браузъра за интернет или в компютърната система на потребителя от браузъра за интернет. Бисквитките не могат да изпълняват програми или да прехвърлят вируси в компютъра Ви. Когато потребителят влезе в даден уебсайт, в операционната му система може да се запази бисквитка. Тази бисквитка съдържа характерен низ, който дава възможност за ясно идентифициране на браузъра при повторен достъп до уебсайта. Някои от бисквитките, които използваме, се изтриват отново след края на сесията с браузъра, т.е. след затварянето му (наричани „сесийни бисквитки“). Друга част от бисквитките остават в компютъра Ви и ни дават възможност да разпознаваме компютъра Ви при следващото Ви посещение, ако сте дали съгласието си за това.

При достъп до Уебсайта ни информираме потребителите чрез банер с информация за бисквитките (вижте т. „X.1 Настройки за защита на личните данни с Cookiebot“) за използването на бисквитки (технически необходими бисквитки, бисквитки за предпочитания, бисквитки за статистика и бисквитки за реклама) и сме настроили технически необходимото съгласие в съответствие със законодателството за защита на данните, за да поставяме бисквитките, за които е необходимо съгласие. С изключение на случая с технически необходимите бисквитки, винаги се изисква даването на предварително съгласие за запазване на бисквитки на компютъра Ви. Същото се отнася и за други технически мерки, като използването на пиксели на уебсайта ни. Чрез информационния банер на потребителите се показва препратка и към настоящата Декларация за защита на данните.

По-долу описваме обща информация за използваните бисквитки и съответните възможности за отказ от тях. Освен това, моля обърнете внимание, че можете да променяте настройките за бисквитки (могат да бъдат извикани по всяко време чрез иконата на плъзгача в долната лява част на екрана) по всяко време и да оттеглите съгласието си във всеки един момент в бъдеще. Ще откриете подробен списък на всички бисквитки, включително и техните цели, доставчик и срок на валидност, и в банера с информация за бисквитките.

(a) Технически необходими бисквитки:

Използваме бисквитки, за да направим уебсайта си по-удобен за потребителите. Някои елементи от уебсайта ни изискват браузъра, с който е осъществен достъп, да може да бъде идентифициран и след като потребителят премине на друга страница. Технически необходимите (задължителни) бисквитки се използват, за да се гарантира безпроблемното посещение на уебсайта ни. Това включва например запазване на индивидуалните Ви настройки за бисквитките на нашия уебсайт. Тези бисквитки са необходими, за да можете безопасно да посещавате уебсайта ни и да не бъдете изключвани от него.

Следните технически необходими бисквитки се съхраняват в компютъра Ви и се предават до нас всеки път, когато осъществите достъп до интернет страница:

(1) CookieConsent: съхранява статуса на съгласието на потребителя относно бисквитките на текущите домейни (валидност: 1 година).

(2) wordpress_test_cookie: проверка дали в браузъра може да се настройват бисквитки (валидност: до края на сесията).

Тези бисквитки не съдържат никакви лични данни и следователно не се използват за идентификация на самоличността.

(b) Бисквитки за предпочитания:

Използваме бисквитки, за да персонализираме уебсайта, като съхраняваме на Вашия компютър настройките за език и решенията, които вземате, когато използвате уебсайта ни, за бъдещите Ви посещения. Тези бисквитки за предпочитания не съдържат никакви лични данни и следователно не се използват за идентификация на самоличността.

В момента не използваме бисквитки за предпочитания на уебсайта ни.

(c) Бисквитки за статистика:

На нашия уебсайт използваме също и бисквитки, които ни позволяват да анализираме поведението на потребителите при сърфиране в интернет.

По този начин е възможно предаването на следните Данни:

(1) въведени ключови думи за търсене;
(2) честота на достъпа до страницата;
(3) Използване на функцията на Уебсайта;
(4) продължителност на посещението.

Събраните по този начин Данни за потребителя се анонимизират чрез технически предпазни мерки. Така свързването на Данните с потребителя, който осъществява достъп, вече не е възможно. Данните не се съхраняват с други лични данни на потребителите.

Бисквитките за статистика се използват с цел подобряване на качеството на нашия уебсайт и съдържанието му. Чрез бисквитките за статистика можем да разберем по какъв начин се използва уебсайтът ни и така непрекъснато да оптимизираме нашите услуги. За допълнителна информация относно техническите мерки и доставчиците трети лица, вижте „VIII. Услуги, свързани с анализ на уебсайта“.

(d) Бисквитки за реклама:

В допълнение се настройват бисквитки на трети страни чрез използването на рекламни и маркетингови услуги. Тези бисквитки се използват за показване на реклами, които може да представляват интерес за Вас въз основа на поведението Ви, докато сърфирате в интернет, на страници и платформи на социални мрежи на трети страни. Третите страни може да комбинират информация, събрана от нашата страница, с вече съществуваща информация, за да Ви предлагат персонализирани реклами въз основа на интересите Ви.

Използваме следните технически мерки за проследяване на реализациите и повторен маркетинг за нашите рекламни и маркетингови услуги: Google Ads и Google Doubleclick. Използваме технически мерки за проследяване на анализи на разходите и ползите от рекламите, които показваме, както и за да оптимизираме предлагането на реклами. Те се използват и за взаимодействия с други уебсайтове. За описание на бисквитките, начина, по който работят, тяхната цел и опциите да се откажете от тях, вижте информацията в т. „IX. Реклами и маркетингови услуги с цел реклама и пренасочване“.

В допълнение се запазват бисквитки и скриптове чрез нашата система за маркетингова автоматизация Net-Results. Бисквитките се използват, за да направим бюлетина и Уебсайта ни интересен за потребителите и за да увеличим взаимодействието с посетители и абонати с регистриран имейл с помощта на системата за маркетингова автоматизация. За описание на бисквитките, начина, по който работят, тяхната цел и опциите да се откажете от тях, вижте обясненията в т. „X.2 Използване на системата за маркетингова автоматизация Net-Results“.

 1. Правно основание за обработването на Данни

Правното основание за обработването на лични данни чрез технически необходимите бисквитки (вижте подточка (а)) е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

Правното основание за обработването на лични данни чрез бисквитките за статистически или рекламни цели или за съхранение на предпочитания (вижте подточки от (b) до (d)) е член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

 1. Цел на обработването на Данните

Целта на технически необходимите бисквитки е да Ви бъде осигурена възможност да използвате нашия уебсайт. Някои функции на уебсайта ни не могат да бъдат осигурени без използването на бисквитки. За тях е необходимо повторно идентифициране на браузъра след смяна на страницата. Данните за потребителите, събрани чрез технически необходимите бисквитки, не се използват за изготвяне на профили на потребителите.

За информация относно целта и опциите за отказ от бисквитките, използвани за статистически и рекламни цели и за съхранение на предпочитанията Ви (вижте подточки от (b) до (d)), направете справка с обясненията в т. „VIII. Услуги, свързани с анализ на уебсайта“, „IX. Реклами и маркетингови услуги с цел реклама и пренасочване“ и „X. Добавки и инструменти“.

 1. Продължителност на съхранение, възможност за възражение и премахване

Бисквитките се съхраняват на компютъра на потребителя, който ги предава към нашата страница. Поради тази причина Вие като потребител също разполагате с пълен контрол върху използването на бисквитки. Можете да деактивирате или ограничите предаването на бисквитки като промените настройките на интернет браузъра си. Бисквитките, които вече са запазени, могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да стане и автоматично. Ако бисквитките за нашия уебсайт бъдат деактивирани, може да установите, че не можете да продължите да използвате всички функции на Уебсайта в пълен обхват.

Можете да променяте настройките за използване на бисквитки чрез нашият банер с информация по всяко време в бъдеще чрез настройките за бисквитки в долния ляв ъгъл на екрана. При промяна на плъзгачите за желаните групи предотвратявате изпълнението на техническите мерки и настройването на бисквитките.

VII. Комуникация

VII.1 Контакти за общи запитвания и използване на формуляра за контакт

 1. Описание и обхват на обработването на Данните

На нашия уебсайт има възможност да се свържете с нас чрез предоставен имейл адрес или формуляр за контакт. При всички тези случай предаваните лични данни на потребителя се съхраняват. Обхватът на обработваните лични данни и личните данни, които се обработват при всеки отделен случай може да варират в зависимост от формуляра или контакта. По-конкретно това включва следните данни:

(1) Вашето собствено име и фамилия;
(2) Вашите данни за контакт (имейл адрес, телефонен номер);
(3) съответната кореспонденция (информация за продукта, цел на запитването и съобщение).

Вашите данни и съответната кореспонденция се обработват единствено от нас. Данните не се препращат на трети страни. Данните се използват единствено за кореспонденцията, започната от потребителя, с цел да можем да се свържем с Вас по телефон, поща, факс или имейл във връзка със запитването Ви. Във формулярите за контакт е посочена задължителната и незадължителната информация.

 1. Правно основание за обработването на Данни

Правното основание за обработването на Данните, предавани в хода на изпращане на имейл или през формуляра за контакт, е член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Ако целта на потребителя при осъществяване на контакт е да сключи договор, правното основание за обработването е член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

 1. Цел на обработването на Данните

Обработваме личните данни, които сте ни изпратили доброволно по имейл или чрез попълване на формуляра за контакт единствено с цел да се свържем с Вас или за да отговорим на въпросите Ви относно нашите продукти.

 1. Срок на съхранение

На нашия уеб сървър не се съхраняват искания за контакт. Всички искания за контакт се препращат на отговорното лице за контакт в Südzucker AG.

Данните се изтриват веднага след като вече не са необходими за постигане на целите на тяхното събиране. Следователно при лични данни, изпратени по имейл или чрез нашия формуляр за контакт, това се случва след приключване на съответната кореспонденция с потребителя. Кореспонденцията приключва, когато обстоятелствата показват, че съответният въпрос е решен окончателно.

 1. Възможност за оттегляне и премахване

Потребителите могат да оттеглят съгласието си за обработване на лични данни по всяко време. Ако потребителите се свържат с нас по имейл или чрез формуляра за контакт, те могат да възразят срещу съхранението на личните им данни по всяко време. В този случай кореспонденцията не може да продължи. Оттеглянето може да се направи по всяко време чрез данните за контакт, посочени в т. I. и II., и на следния имейл адрес info@suedzuckergroup.com. Вижте също т. XI. В този случай ще бъдат изтрити всички лични данни, съхранявани в хода на осъществяването на връзка.

VII.2 Бюлетин

 1. Описание и обхват на обработването на Данните

На нашия уебсайт има възможност да заявите получаването на бюлетина ни по имейл. Когато подадете заявление да получавате бюлетина ни, използваме необходимите Данни, разкрити от Вас, за да Ви изпращаме нашия бюлетин по имейл в съответствие със съгласието, което сте предоставили. Изпращаме бюлетина на редовни интервали, за да Ви предоставяме новини, оферти и информация за Südzucker AG или нашите продукти.

Когато подадете заявление за електронен бюлетин, обработваме по-конкретно следните Данни:

(1) Вашето собствено* име и фамилия*;
(2) Вашият имейл адрес*;
(3) дали сте дали съгласие или сте възразили срещу получаването на такава кореспонденция, включително датата и часа*.

Ако сте се регистрирали за бюлетин, събираме и обработваме само Данните, които сте предоставили за изпращане на бюлетина. При събирането на Данните е посочена задължителната (*) и незадължителната информация.

За техническото изпълнение на изпращането и осигуряването и наблюдението на нашата система за маркетингова автоматизация (вижте т. „X.2 Използване на системата за маркетингова автоматизация Net-Results“) сме ангажирали агенцията Interface Marketing BV, Waterstraat 67, 2970 Schilde, Белгия (наричана оттук нататък „Interface Marketing“), която обработва предоставените Данни от наше име в съответствие с необходимите мерки за сигурност на Данните като обработващ личните данни по смисъла на член 28 от ОРЗД. Постигнато е споразумение относно договорното основание. Данните се използват от Interface Marketing единствено за изпращането на нашия бюлетин чрез нашата система за маркетингова автоматизация и за оценка на резултатите от нашия бюлетин.

Допълнителна информация за Interface Marketing е налична на уебсайта на: www.interface-marketing.com.

След регистрация за бюлетина по имейл ще Ви информираме за регистрацията Ви чрез имейл с информация, генериран от системата. Чрез този имейл имате възможност да се отпишете от бюлетина. Датата и часът, както и източникът на предоставеното съгласие за получаване на бюлетина също се съхраняват в нашата система за маркетингова автоматизация.

За да подобрим допълнително услугите, свързани с бюлетина, се събират Данни относно използването на бюлетина и Вашата реакция спрямо него с цел създаване на неперсонализирана статистика. За тази цел изпращаните бюлетини съдържат уеб маяци или пиксели за проследяване (наричани оттук нататък „Мерки за проследяване“). Мерките за проследяване се използват за събиране на информация относно състоянието на достъпа, количеството прехвърлени Данни, броя на отварянията и щракванията, получените реклами по пощата, браузъра, операционната система и нейния интерфейс. Тази информация се присвоява към Вашия имейл адрес и се свързва с уникален идентификатор. Може да се използва и проследяване на реализациите за анализ дали след щракване върху връзка в бюлетина се е случило предварително зададено действие (например връзка към събитие). Събраните Данни се обединяват с информацията, събрана в Уебсайта ни в нашата система за маркетингова автоматизация (вижте т. „X.2 Използване на системата за маркетингова автоматизация Net-Results“).

 1. Правно основание за обработването на Данни

Правното основание за обработването на Данните, предавани в хода на даването на съгласие за изпращане на нашия бюлетин и за временно съхранение на Данните с цел оценка на резултатите, е член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Имаме интерес в предоставянето на директна реклама и оценка на Вашата реакция на съдържанието на бюлетина, за да можем да се конкурираме успешно на пазара.

 1. Цел на обработването на Данните

Личните данни се обработват от нас и от нашия доставчик на услуги Interface Marketing единствено с цел обработване и изпращане на нашия бюлетин и оценка на успеха на конкретен бюлетин. Анонимизираната статистика на използването и реакцията Ви спрямо нашия бюлетин ни помага по-ефективно да адаптираме услугите си спрямо интересите на нашите абонати. Това е и изискваният законен интерес за обработването на Данните.

 1. Срок на съхранение

Вашите Данни се съхраняват в сървъри, хоствани от Interface Marketing в Net-Results. Interface Marketing използва тази информация единствено с цел изпращане и оценка на използването на бюлетина от наше име. Данните не се използват самостоятелно от Interface Marketing, например за контакт от трети страни или препращане към такива трети страни.

Данните се изтриват веднага след като вече не са необходими за постигане на целите на тяхното събиране. Следователно по отношение на личните данни, които сте ни предоставили с цел заявяване на абонамент за бюлетина и получаването му, това се случва ако оттеглите съгласието си за обработването им. След отписване от бюлетина всички съхранявани Данни ще бъдат изтрити.

 1. Възможност за възражение и премахване

Можете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за абонамент за бюлетина по всяко време.

Можете да отмените своя абонамент за бюлетина по всяко време, като изпратите съобщение до нас на имейл (info@suedzuckergroup.com) или чрез връзката за отписване, предоставена в бюлетина.

VIII. Услуги, свързани с анализ на уебсайта

VIII.1 Използване на Matomo/Piwik

 1. Описание и обхват на обработването на данните

Интегрирахме услугата за уеб анализ с отворен код Matomo (по-рано Piwik) в нашия уебсайт.

Използваме „бисквитки“ на нашия уебсайт, които ни позволяват да анализираме поведението на нашите потребители при сърфиране. Това ни позволява да анализираме колко често се разглеждат уеб страници или се използват различни функции на уебсайта. Събраните по този начин потребителски данни се анонимизират по време на събирането им чрез предварително настроена техническа защита. В резултат на това вече не е възможно тези данни да се свържат с потребителя, който е разгледал страницата. Тези анонимизирани данни не се съхраняват заедно с личните данни на потребителя.

Ако посетите отделни страници на нашия уебсайт, следните данни се предават автоматично на нашия уеб сървър чрез интегриран скрипт посредством интернет браузъра, използван на крайното Ви устройство:

– IP адрес на системата за достъп на потребителя

– Уебсайта, до който е осъществен достъп, и часа на връзката

– The website from which the user came to the website accessed (referrer)

– Разглежданите подстраници от уебсайта, до който е осъществен достъп

– Продължителността на престоя в уебсайта

– Честотата на посещенията на уебсайта

Държава на произход на данните – използвано устройство, операционна система и браузър.

След анализ – на Вашето устройство се задават бисквитки:

(1) _pk_id: Разграничение между потребители и сесии. Валидност 13 месеца,

(2) _pk_ref: Определяне на източника на трафик. Валидност 6 месеца,

(3) _pk_ses: Идентифициране на посетителите. Валидност 30 минути.

За повече информация относно проекта с отворен код на Matomo и настройките за поверителност на софтуера посетете https://matomo.org/privacy/.

 1. Цел и правно основание за обработването на данни

Бисквитките за статистика се използват с цел подобряване на качеството на нашия уебсайт и съдържанието му. С помощта на бисквитките за статистика можем да разберем как се използва нашият уебсайт и непрекъснато да оптимизираме услугите си.
Правното основание за обработката на лични данни с помощта на „бисквитки“ за статистически цели (бисквитки за проследяване) въз основа на даденото от Вас съгласие е член 6, параграф 1, точка 1, буква а) от ОРЗД във връзка с член 25, параграф 1 от TDDDG.

 1. Възможност за оттегляне, възражение и премахване

Можете да възразите срещу събирането, съхраняването и използването на информация от Matomo по всяко време с ефект в бъдеще, като използвате следните методи:

а) Можете да предотвратите съхраняването на бисквитките, зададени от Matomo, като настроите съответно софтуера на браузъра си.

б) Можете да оттеглите съгласието си за събиране на Вашите данни от Matomo по всяко време, като го деактивирате в настройките на бисквитките с помощта на плъзгача под групата „Статистика“.

Имайте предвид обаче, че ако деактивирате или се откажете, е възможно да не можете да използвате всички функции на уебсайта в пълния им обем.

IX. Реклами и маркетингови услуги с цел реклама и пренасочване

Използваме услуги и предложения за реклама и пренасочване от трети страни на нашия уебсайт. При този процес често се изпращат лични данни до доставчици на услуги – трети страни или се предават автоматично. Видът, обхватът и целта на това обработване на лични данни са посочени и разяснени по-долу.

IX.1 Използване на Google Ads и Google DoubleClick

 1. Описание и обхват на обработването на данните

Използваме програмата за онлайн реклама „Google Ads“ и „Google DoubleClick“ от доставчика Google, за да привличаме внимание към нашите предложения в магазина на уебсайтове на трети страни с помощта на рекламни средства (т.нар. „реклами“). Можем да определим доколко успешни са отделни мерки за реклама от данните от рекламните кампании. По този начин преследваме интереса да Ви показваме реклами, които представляват интерес за Вас, да направим уебсайта по-интересен за Вас и да постигнем справедливо изчисление на разходите за реклама.

Тези реклами се предоставят от Google чрез т.нар. „сървъри за реклами“. За тази цел използваме бисквитки от сървърите за реклами, които могат да се използват за измерване на определени параметри за определяне на успеха, като показването на реклами или кликовете от потребители. Ако влезете в магазина ни през реклама в Google, Google ще запази бисквитки в устройството Ви. Тези бисквитки нямат за цел да идентифицират самоличността Ви и спират да бъдат валидни след 30 дни. Обикновено в бисквитките като стойности се съхраняват уникалният идентификатор на бисквитката, броят на импресиите на рекламите на инсталация (честота), последната импресия (приложимо за реализация след преглед) и информация относно откази (маркиране, че потребителят повече не желае да вижда съответната реклама).

Бисквитките за реклама, използвани от Google, се променят периодично и следователно винаги се показват в момента в нашия банер с информация за бисквитките, включително с тяхната цел и срок на валидност.

Тези бисквитки дават възможност на Google да разпознава Вашия интернет браузър. Ако даден потребител посети определени страници на уебсайта на клиент рекламодател и съхранената бисквитка на компютъра му все още не е изтекла, Google и клиентът могат да разберат, че потребителят е щракнал върху рекламата и е бил пренасочен към тази страница. За всеки клиент рекламодател на Google се присвоява различна бисквитка. Следователно бисквитките не могат да бъдат проследявани в уебсайтовете на различните клиенти рекламодатели на Google.

Ние самите не събираме и не обработваме лични данни при гореописаните мерки за реклама. Получаваме само статистически оценки от Google. Тези оценки ни позволяват да идентифицираме кои от използваните мерки за реклама са най-ефективни. Не получаваме никакви допълнителни данни от използването на средства за реклама. По-конкретно, не можем да идентифицираме потребителите въз основа на тази информация.

Поради използваните инструменти за реклама Вашият браузър автоматично установява пряка връзка със сървъра на Google. Нямаме влияние върху обхвата и допълнителната употреба на данните, събирани от Google чрез използването на този инструмент, и следователно Ви информираме за това според информацията, която ни е известна: Чрез интегрирането на Ads Conversion Google получава информация, че сте посетили съответната част от уебсайта ни или че сте щракнали върху реклама от нас. Ако сте регистрирани за някоя от услугите на Google, Google може да присвои посещението към Вашия профил. Дори ако не сте регистрирани в Google или не сте влизали в услуги на Google, е възможно доставчикът да получи и съхрани Вашия IP адрес.

За информация относно GoogleAds Conversion от Google:

https://ads.google.com/intl/en_uk/home/faq/gdpr/

В допълнение към GoogleAds Conversion използваме и Ads Remarketing. Това е процедура, чрез която бихме искали отново да се свържем с Вас. Чрез това приложение нашите реклами може да Ви се показват след като продължите сърфирането си в интернет след посещението на нашия уебсайт. Това става чрез бисквитки, съхранявани в браузъра Ви, които Google използва за записване и анализиране на поведението Ви на ползване, докато посещавате различни уебсайтове. По този начин Google може да определи предишното Ви посещение в нашия уебсайт. Според собствените си декларации Google не комбинира събраните данни във връзка с повторното показване на реклами с личните Ви данни, които може да се съхраняват от Google. По-конкретно според Google при повторното показване на реклами се използва псевдонимизация.

За информация от Google относно Google Ads Remarketing: https://support.google.com/google-ads/answer/9028179?hl=en.

Данните, събирани от Google, ни се предоставят като обединени статистически данни. Така научаваме какъв е общият брой потребители, които са щракнали върху дадена реклама и са пренасочени към страница, маркирана с Google Ads. Тази информация се използва за създаване на статистики за реализация, за персонализирани аудитории, както и за оценката им. Бихме искали да подчертаем, че не предоставяме на Google никакви данни с цел изпълнение на процеса на създаване на персонализирани аудитории.

 1. Цел и правно основание за обработването на данни

За нас е важно да направим нашия уебсайт или магазин привлекателен и да увеличим взаимодействието с нашите посетители с помощта на тази услуга. Използваме услуги за реклама и маркетинг, по-конкретно Google Ads или Google DoubleClick, за проследяване на реализациите и показване на повторни реклами. Използваме статистическите данни, предоставени от Google чрез услугата GoogleAds/Google DoubleClick изключително с цел измерване на резултатите от нашите реклами, за да оценим успеха на конкретни мерки за реклама.

Правното основание за обработването на лични данни чрез бисквитки за реклама, както и функциите на GoogleAds и Google DoubleClick, е Вашето съгласие чрез съответните настройки за бисквитки или банера ни за бисквитки (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД).

 1. Срок на съхранение

Ще изтрием информацията, предоставена ни от Google, най-късно след шест месеца.

 1. Възможност за оттегляне, възражение и премахване

Можете да оттеглите съгласието си чрез банера с информация за бисквитките или да възразите срещу събирането, съхранението и използването на информация от Google по всяко време, като това възражение ще бъде в сила в бъдеще, чрез следните канали:

а) Можете да деактивирате съхранението на бисквитки чрез съответните настройки или да конфигурирате браузъра си така, че да бъдете уведомявани веднага при настройване на бисквитки. За да го направите, трябва да промените необходимите настройки в меню „Предпочитания“ или „Опции“ на браузъра. Бихме искали да подчертаем, че след това някои раздели от уебсайта ни може вече да не функционират правилно, т.е. само в ограничен обем.

б) Можете да възразите, като инсталирате добавката за деактивация, предоставяна от Google. Повече информация за това можете да откриете на https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.    

в) Можете да променяте настройките за използване на бисквитки чрез нашият банер с информация за бисквитките по всяко време чрез настройките за бисквитки (достъпни чрез иконата на плъзгача). В раздел „Маркетинг“ можете да изключите съответните бисквитки или използването на Google Ads и Google DoubleClick, като промените плъзгача.

Бихме искали да подчертаем обаче, че в случай на деактивация или отказ може да нямате възможност да използвате всички функции на уебсайта в пълен обем.

X. Добавки и инструменти

Използваме разширения, добавки и предложения от доставчици трети страни на уебсайта ни с цел еднородното му показване и за осигуряване на банера с информация за бисквитките. Така често се случва лични данни да се препращат или да се предават автоматично на доставчици трети страни. По-долу е посочено и разяснено естеството, обхвата и целта на това обработване на лични данни:

X.1 Настройки за защита на личните данни с Cookiebot

 1. Описание и обхват на обработването на Данните

На нашия уебсайт използваме услугите от cookiebot.com на доставчика Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Дания (наричан оттук нататък „Cookiebot“) с цел осигуряване на нашия банер с информация за бисквитките. Системата управлява използването на доставчици – трети страни, технически мерки и бисквитки чрез предоставено или отказано съгласие.

Cookiebot обработва следните Данни с цел осигуряване на услугата:

(1) Вашия IP адрес, анонимизиран от Cookiebot при събирането (последните три цифри са зададени на „0“);
(2) друга информация за браузъра и използваната версия;
(3) дата и час на посещението Ви в нашия Уебсайт и настройките, които сте избрали чрез нашия банер с информация за бисквитките;
(4) URL адресът на уебсайта, до който сте осъществили достъп;
(5) анонимен, произволен и шифрован ключ (идентификатор);
(6) предоставеното от Вас съгласие или индивидуални настройки за сигурност на данните;

и използва локалната памет на крайното устройство и инсталирането на бисквитки (вижте т. „VI. Използване на бисквитки“), за да съхранява тази информация локално в браузъра Ви. За тази цел индивидуалните Ви настройки, както и идентификаторът Ви, се съхраняват в бисквитка, за да може извършените настройки да бъдат взети под внимание при следващото Ви посещение на уебсайта ни.

Срокът на съхранение е времевият срок, през който Данните, обработвани от банера с информация за бисквитките, се съхраняват за целите на управлението на съгласията. Данните относно съгласията (предоставени съгласия и оттегляне на съгласия) се съхраняват за срок от една година. През този срок не е необходимо даване на ново съгласие, освен ако не са въведени нови системи или нова нормативна рамка, която поражда необходимост от получаване на ново съгласие.

Допълнителна информация относно обработването на Данни от Cookiebot можете да откриете в декларацията за защита на данните на Cookiebot на https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

 1. Правно основание и цел на обработването на Данни

Целта на обработването на Данни от Cookiebot е предоставяне и управление на предоставените съгласия от посетителите на нашия уебсайт по начин, който гарантира, че управлението на съгласията е в съответствие с изискванията за защита на данните. Cookiebot се използва за проверка на предоставено и непредоставено съгласие и за управление на индивидуалните настройки за поверителност на нашите потребители. Обработването се извършва с цел получаване на съгласието на посетителите на Уебсайта, като се осигуряват възможности за оттегляне или възражение, предоставяне на доказателства, че е получено съгласие (момент на съгласието, използвано крайно устройство) и идентифициране на потребителя за управление на индивидуалните му настройки за поверителност.

Използването на банер с информация за бисквитките и управлението и съхранението на Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни се основава на законовото ни задължение да осигурим Уебсайт, който отговаря на изискванията за защита на данните (член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД). Правното основание за използването на доставчика на услугата Cookiebot също е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Имаме законен интерес документацията ни да отговаря на законодателството и съгласието да може да бъде проверено, както и да е налице контрол върху нашите кампании за анализ въз основа на Вашето съгласие чрез използването на специализирани обработващи данни съгласно договор и свързаното с това техническо прилагане.

 1. Възможност за възражение и премахване

Обработването на Данните с цел осигуряването на банер с информация за бисквитките е от съществено значение за работата на Уебсайта. Потребителят няма възможност да възразява срещу това, при условие че Südzucker има законово задължение да получи съгласието на потребителя за определени операции по обработване на Данните.

X.2 Използване на системата за маркетингова автоматизация Net-Results

 1. Описание и обхват на обработването на Данните

В нашия Уебсайт сме внедрили функции за нашата система за маркетингова автоматизация „Net-Results“ – услуга, предлагана от Forward I.T. Solutions LLC. dba Net-Results, 1738 Wynkoop Street, Suite 201, Denver, CO 80202, САЩ (наричана оттук нататък „Net-Results“).

За техническото предоставяне и наблюдение на нашата система за маркетингова автоматизация сме ангажирали агенцията Interface Marketing BV, Waterstraat 67, 2970 Schilde, Белгия (наричана оттук нататък „Interface Marketing“), която обработва предоставените Данни в съответствие с необходимите мерки за сигурност на Данните като обработващ личните данни по договор по смисъла на член 28 от ОРЗД. Постигнато е споразумение относно договорното основание.

Net-Results използвано „бисквитки“ или „бисквитки на трети страни“. Това са текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър или крайното устройство, което използвате (таблет, смартфон и др.), и които позволяват анализ на Вашето използване на Уебсайта ни (вижте т. VI. Използване на бисквитки).

Нашата система за маркетингова автоматизация инсталира следните бисквитки:

(1) _acuuid (валидност: 1 ден);
(2) _mauuid (валидност: 2 години).

Функциите в нашата система за маркетингова автоматизация дават възможност ние или нашият изпълнител Interface Marketing да установяваме кои имейл канали използват посетителите на Уебсайта и абонираните за бюлетина ни за достъп до Уебсайта. По този начин можем да подобрим бюлетина си и обхвата от информация относно Уебсайта, както и да ги адаптираме спрямо потребностите на абонатите за бюлетина ни и посетителите на Уебсайта.

Информацията за използването на този Уебсайт от Вас (включително IP адреса Ви), генерирана от бисквитката, също се прехвърля и съхранява в сървър на Net-Results в САЩ. Net-Results ще използва тази информация за оценка на отчетите относно активностите на Уебсайта.

Net-Results използва също и услугите на доставчика Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, САЩ, както и мрежа за доставяне на съдържание (накратко „CDN“) на доставчика cdnma.com.  

Повече информация за системата за маркетингова автоматизация на Net-Results можете да откриете на https://www.net-results.com/.

 1. Цел и правно основание за обработването на Данни

Правното основание за обработването на лични данни чрез бисквитки за рекламни цели чрез прилагането на нашата система за маркетингова автоматизация е съгласието, което сте предоставили връзка чрез настройките за бисквитки или банера ни за бисквитки в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

Освен това имаме законен интерес за горепосочените цели на обработването (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД). Важно е администраторът да направи Уебсайта и бюлетина ни привлекателен и да увеличи взаимодействието с посетители и абонати с регистриран имейл с помощта на нашата система за маркетингова автоматизация.

 1. Срок на съхранение

Вашите Данни се съхраняват в сървъри на Net-Results в САЩ. Interface Marketing използва тази информация единствено с цел изпращане на бюлетина и оценка на използването на бюлетина от наше име, за подобрение на бюлетина и обхвата от информация на уебсайта ни, както и за адаптирането им спрямо потребностите на абонатите за бюлетина ни и посетителите на Уебсайта. Данните не се използват самостоятелно от Interface Marketing или Net-Results и не се препращат към трети страни.

Данните се изтриват веднага след като вече не са необходими за постигане на целите на тяхното събиране. Следователно по отношение на личните данни, които сте ни предоставили с цел заявяване на абонамент за бюлетина и получаването му, това се случва ако оттеглите съгласието си за обработването им. След отписване от абонамента за бюлетина всички съхранявани Данни се изтриват от системата за маркетингова автоматизация.

Информацията, събрана чрез бисквитки, се изтрива от сървърите на Net-Results най-късно след две години.

 1. Възможност за оттегляне, възражение и премахване

Можете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за нашата система за маркетингова автоматизация по всяко време.

а) Можете да предотвратите съхранението на бисквитки, използвани от Net-Results, като приложите съответните настройки на софтуера на своя браузър.
б) Можете да оттеглите съгласието си за записване на Данните Ви от Net-Results по всяко време, като деактивирате плъзгача в група „Маркетинг“ в настройките ни за бисквитки.
в) Оттеглянето може да се направи по всяко време чрез данните за контакт, посочени в т. I. и II., и на следния имейл адрес info@suedzuckergroup.com. Вижте също т. XI. В този случай ще бъдат изтрити всички лични данни, съхранявани в нашата система за маркетингова автоматизация.

Обърнете внимание обаче, че ако деактивирате или се откажете, може да нямате възможност да използвате всички функции на Уебсайта (например да кандидатствате за бюлетина ни) в пълен обем.

 1. Права на Субекта на данни

Когато се обработват Ваши лични данни, Вие сте Субект на данни по смисъла на ОРЗД и имате следните права спрямо администратора:

 

 1. Право на информация

Можете да поискате от администратора да потвърди дали личните Ви данни се обработват от него. Ако е налице такова обработване, може да изискате следната информация от администратора:

(1) целта, за която се обработват личните данни;
(2) категориите лични данни, които се обработват;
(3) получателите или категориите получатели, на които са разкрити или ще бъдат разкрити личните данни;
(4) планиран срок на съхранение на личните Ви данни или, ако не е налице конкретна информация, критерии за определяне на срока на съхранение;
(5) наличието на правото да изискате от администратора коригиране или изтриване на личните данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, както и да възразите срещу това обработване;
(6) наличието на правото да подадете жалба към надзорен орган.

Имате право да поискате информация дали Вашите лични данни ще бъдат прехвърлени към трета държава или международна организация. В тази връзка можете да поискате информация за съответните гаранции, свързани с предаването на данни, в съответствие с член 46 от ОРЗД.

За да упражните правото си на безплатна информация, моля, свържете се директно с нас чрез данните за контакт върху печата ни или се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните (вижте т. I и II).

 

 1. Право на коригиране

Имате право на коригиране или допълване от страна на администратора, ако обработваните Ваши лични данни са неправилни или непълни. Администраторът трябва да коригира Данните без ненужно забавяне.

 

 1. Право на ограничаване на обработването

Можете да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни при следните условия:

(1) ако оспорвате точността на личните Ви данни за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните Ви данни;
(2) обработването е неправомерно и не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
(3) администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
(4) ако сте възразили срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗД и все още не е сигурно дали законните интереси на администратора са с преимущество пред Вашите интереси.

Ако обработването на личните Ви данни е ограничено, тези Данни, с изключение на съхранението на Данните, може да се използват само с Вашето съгласие или с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции или с цел защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или поради причини, свързани с важен обществен интерес на Съюза или на държава членка.

Ако обработването е ограничено в съответствие с горепосочените условия, следва да бъдете информирани от администратора преди премахване на ограничението за обработване.

 

 1. Право на изтриване

а) Задължение за изтриване

Можете да поискате от администратора да изтрие личните Ви данни без ненужно забавяне, а администраторът е задължен да го направи незабавно, ако е приложимо някое от следните условия:

(1) личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;
(2) оттегляте съгласието си, на което се основава обработването в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) и няма друго правно основание за обработването на Данните;
(3) в съответствие с член 21, параграф 1 от ОРЗД възразявате срещу обработването на Данните и не са налице законни основания за обработването, които имат преимущество, или възразявате срещу обработването съгласно член 21, параграф 2 от ОРЗД;
(4) личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
(5) личните Ви данни трябва да бъдат изтрити в съответствие със законово задължение в Съюза или в държава членка, което се прилага спрямо администратора;
(6) личните Ви данни са събрани във връзка с услуги на информационното общество, предлагани в съответствие с член 8, параграф 1 от ОРЗД.

б) Информация на трети страни

В случаите, когато администраторът е направил личните Ви данни публични и е задължен да ги изтрие съгласно член 17, параграф 1 от ОРЗД, администраторът, като взема под внимание наличните технологии и разходите за изпълнение, следва да предприеме необходимите стъпки, включително технически мерки, за да информира администраторите, които обработват личните данни, че Вие, като Субект на данни, сте изискали изтриването от страна на тези администратори на всякакви връзки, копия или възпроизвеждания на тези лични данни.

в) Изключения

Не е налице право на изтриване, ако обработването е необходимо:

(1) за упражняване на правото на свобода на мнение и на информация;
(2) за спазване на законово задължение, което изисква обработване съгласно законодателството на Съюза или на държава членка, което се прилага спрямо администратора, или за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия на администратора на лични данни;
(3) за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

 1. Право на информация

Ако сте упражнили правото на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването от страна на администратора, администраторът е задължен да уведоми всички получатели, на които са разкрити личните Ви данни, за коригирането или изтриването на Данните или за ограничаването на обработването, освен ако това не е доказано невъзможно или е свързано с несъразмерно големи усилия.

Вие си запазвате правото да бъдете информирани за получателите на Вашите Данни от администратора.

 

 1. Право на преносимост на Данните

Имате право да получите своите лични данни, предоставени на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези Данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, когато:

(1) обработването е основано на съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и
(2) обработването се извършва по автоматизиран начин.

Когато упражнявате това право, имате право и да получите пряко прехвърляне на личните си данни директно от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо. Това не може да засяга правата и свободите на други лица.

Правото на преносимост на Данните не се отнася до обработването на лични данни, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора.

 

 1. Право на възражение

Имате право по всяко време на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, в съответствие с член 6, параграф 1, буква д) или е) от ОРЗД, включително срещу профилиране съгласно тези разпоредби.

Освен това имате право по всяко време на възражение срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директен маркетинг; това включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.

Администраторът следва вече да не обработва личните Ви данни, освен ако не може да демонстрира, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или че обработването е с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

 1. Право на оттегляне на декларацията за съгласие относно защитата на данните

Имате право да оттеглите декларацията за съгласие относно защитата на данните по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законността на обработването, извършено въз основа на съгласието, преди то да бъде оттеглено.

 

 1. Право на подаване на жалба в надзорен орган

Без да се нарушават други мерки за защита по административен или съдебен ред, имате право да подадете жалба в надзорен орган, по-специално в държавата членка, където обичайно пребивавате, работите или където е настъпило предполагаемото нарушение, ако считате, че обработването на личните Ви данни е в нарушение на ОРЗД.

Надзорният орган, към който е подадена жалбата, следва да информира жалбоподателя относно придвижването и резултата от подадената жалба, включително за възможността от защита по съдебен ред съгласно член 78 от ОРЗД.

Органът за защита на данните, отговорен за нас, е Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit [Държавен комисар по защита на данните и свобода на информацията на Баден-Вюртемберг], постоянен адрес: Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart, Германия, пощенски адрес: Пощенска кутия 10 29 32, 70025 Stuttgart, Германия. Допълнителна информация е налична онлайн на www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de.

XII. Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Като отговорна компания, ние не използваме Вашите Данни за профилиране или автоматизирано вземане на решения.

XIII. Връзки към други уебсайтове

Настоящата Декларация за защита на данните се отнася изключително за присъствието в интернет на Südzucker AG. Страниците на това присъствие в интернет може да съдържат връзки към уебсайтове на трети страни или платформи на социални медии. Нашата Декларация за защита на данните не обхваща тези уебсайтове или доставчици. При излизане от уебсайта ни се препоръчва внимателно да прочетете разпоредбите относно защитата на данните на всеки уебсайт, който събира лични данни.

XIV. Сигурност

Предприемаме необходимите мерки за сигурност за защита на личните Ви данни от незаконен или нежелан достъп или изтриване, модифициране, загуба или неразрешено разкриване. Шифроваме Вашите Данни по време на предаването им през нашия уебсайт и използваме връзки с SSL (защитен гнездови слой) и TLS (защита на транспортния слой). Защитаваме нашия уебсайт и нашите системи и лични данни чрез подходящи технически и организационни мерки, по-конкретно срещу загуба, унищожаване, неоторизиран достъп, модификация или разкриване на трети страни.

XV. Достъпност и промени

Можете да видите тази Декларация за защита на данните на https://beefeed.com/bg/privacy/. В допълнение можете да запазите или отпечатате тази Декларация за защита на данните, като използвате съответните функции на Вашия интернет браузър.

Запазваме си правото периодично да изменяме настоящата Декларация за защита на данните или да я адаптираме спрямо законовите изисквания и поради тази причина Ви молим да проверявате актуалния текст на нашата Декларация за защита на данните при всяко посещение на уебсайта ни.

Версия: февруари 2024 г.