Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Firma Südzucker AG przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa prywatności i danych osobowych oraz do zapewnienia wymaganego bezpieczeństwa danych. W związku z tym gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z zasadami opisanymi poniżej, oraz z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) mającymi zastosowanie do Südzucker AG.

I. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych („RODO”) i innych krajowych przepisów dotyczących ochrony danych państw członkowskich oraz pozostałych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w związku z obsługą strony internetowej www.beefeed.com (zwanej dalej „stroną internetową”) jest spółka:

Südzucker AG
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim, Niemcy

Tel.: +49 (0) 621 421-0
Faks: +49 (0) 621 421-234
E-mail: info@suedzuckergroup.com
Strona internetowa: https://www.suedzucker.com

reprezentowana przez

przewodniczącego rady nadzorczej: dr. Stefan Streng
Zarząd: dr Niels Pörksen (prezes), Stephan Büttner, Hans-Peter Gai, dr Stephan Meeder

(zwanych dalej „Südzucker” lub „My”).

Jeżeli chcą Państwo wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania przez nas swoich danych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych środków, mogą Państwo przesłać go na powyższy adres lub do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych pocztą e-mail, faksem lub pocztą tradycyjną. Korzystając z podanych danych kontaktowych, mogą Państwo w każdej chwili uzyskać bezpłatnie informacje o swoich danych osobowych.

II. Nazwa i adres pełnomocnika ds. ochrony danych

Z pełnomocnikiem administratora danych można skontaktować się pod adresem:

Südzucker AG
Pełnomocnik ds. ochrony danych
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim

E-mail: datenschutz@suedzucker.de.

III. Państwa dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Südzucker przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w celu udostępnienia Państwu strony internetowej. Dane osobowe, takie jak Państwa nazwisko i adres e-mail będą przetwarzane tylko wtedy, gdy zostały podane dobrowolnie lub gdy wyrazili Państwo zgodę na ich zapisanie. Odnośnie do danych wymaganych technicznie, patrz punkt „V. Udostępnienie strony internetowej oraz tworzenie plików dziennika” oraz „VI. Korzystanie z plików cookie”.

IV. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe (zwane dalej „danymi”) osób, których dane dotyczą, tj. osób odwiedzających stronę, za pośrednictwem naszej strony internetowej w zakresie koniecznym do udostępnienia sprawnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zasadniczo wyłącznie za zgodą użytkownika. Wyjątek dotyczy przypadków, w których przetwarzanie danych jest dozwolone prawnie, wymagane do wykonania umowy lub jest konieczne ze względów technicznych.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Po udzieleniu nam zgody na operacje przetwarzania obejmujące dane osobowe przez osobę, której te dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 (1) (a) RODO.

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych niezbędnego do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 (1) (b) RODO. Dotyczy to zatem operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przedumownych.

Gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, podstawę prawną stanowi art. 6 (1) (c) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 (1) (d) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do zabezpieczenia uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej i nad interesami tymi nie przeważają interesy lub fundamentalne prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 (1) (f) RODO.

 1. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostają usunięte lub zablokowane natychmiast po ustaniu celu przechowywania. Przechowywanie może również mieć miejsce, jeżeli jest to przewidziane przez europejskich lub krajowych ustawodawców w dyrektywach unijnych, ustawach lub innych rozporządzeniach, którym podlega administrator danych. Zablokowanie lub dalsze przechowywanie lub usunięcie danych nastąpi również po upływie ustawowego okresu przechowywania, o ile nie istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu wykonania umowy.

V. Udostępnienie strony internetowej oraz tworzenie plików dziennika

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Jeżeli strona internetowa służy głównie do celów informacyjnych, zbieramy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer lub do naszego dostawcy internetu, i które są technicznie niezbędne do wyświetlania naszej strony internetowej oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa.

Hosting i utrzymanie techniczne naszej strony internetowej zleciliśmy firmie Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, Niemcy (zwanej dalej „Mittwald”). Zawarliśmy z nią umowę o przetwarzanie danych osobowych na zlecenie wymaganą na mocy przepisów o ochronie danych zgodnie z art. 28 RODO. Zgodnie z tą umową Mittwald zobowiązuje się do zagwarantowania niezbędnej ochrony Państwa danych oraz do przetwarzania ich wyłącznie w naszym imieniu i w sposób określony przez nas, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Więcej informacji o firmie Mittwald można znaleźć na jej stronie internetowej pod adresem: https://www.mittwald.de/.

Pliki dziennika i pliki protokołów dostarczone przez Mittwald w ramach hostingu zawierają następujące informacje:

(1) typ i wersję przeglądarki, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie tych informacji w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej;
(2) nazwę systemu operacyjnego i dostawcy usług internetowych użytkownika;
(3) datę i godzinę zapytania do serwera;
(4) liczbę odwiedzin;
(5) czas przebywania na stronie internetowej;
(6) poprzednio odwiedzaną stronę internetową, tylko w przypadku, gdy zawiera odnośnik do naszej strony internetowej kliknięty przez osobę odwiedzającą stronę;
(7) adres IP użytkownika, poddany anonimizacji przez Mittwald w systemie przed przechowywaniem;
(8) ilość przesłanych/przekazanych danych;
(9) lokalizację geograficzną dostępu.

Dane są przechowywane przez Mittwald na serwerach znajdujących się w Niemczech. Mittwald wykorzystuje te informacje do celów określonych w naszym zamówieniu. Mittwald nie wykorzystuje danych samodzielnie, ani też nie przekazuje ich nieupoważnionym stronom trzecim. Dane te nie są przechowywane wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 (1) zdanie 1 (f) RODO.

 1. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne do wyświetlenia strony internetowej lub jej zawartości na komputerze użytkownika. Wymaga to przechowywania adresu IP użytkownika na czas trwania sesji.

Przechowywanie wszystkich powyższych informacji ((1)–(9)) w plikach dziennika lub plikach protokołów ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane są wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej oraz w celu zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie ma miejsca analiza danych w celach marketingowych. Mamy również uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w tych celach zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO.

 1. Czas przechowywania

Adresy IP użytkownika są anonimizowane, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, w którym były gromadzone. Ma to miejsce na koniec danej sesji użytkownika. W takim przypadku nie jest już możliwe przyporządkowanie klienta przeglądającego stronę.

Czas przechowywania plików dziennika do wyżej wymienionych celów wynosi najwyżej 60 dni.

 1. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia

Rejestrowanie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywania danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania strony internetowej. Użytkownik nie ma możliwości sprzeciwu.

VI. Korzystanie z plików cookie

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Są to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub przechowywane przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika. Pliki cookie nie uruchamiają programów ani nie przenoszą wirusów na komputer. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, w jego systemie operacyjnym mogą być przechowywane pliki cookie. Pliki te zawierają charakterystyczny ciąg znaków umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki w momencie ponownego dostępu do strony internetowej. Niektóre używane przez nas pliki cookie są usuwane ponownie po zakończeniu sesji przeglądarki, tzn. po zamknięciu Państwa przeglądarki (określane jako „sesyjne pliki cookie”). Inne pliki cookie pozostają na Państwa komputerze, umożliwiając nam jego rozpoznanie podczas kolejnej wizyty, o ile wyrazili Państwo na to zgodę.

Podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej, za pomocą banera plików cookie (patrz punkt „X.1 Ustawienia prywatności za pomocą Cookiebot”) informujemy użytkowników o stosowaniu plików cookie (technicznie niezbędne pliki cookie, pliki cookie dotyczące preferencji, statystyczne pliki cookie i marketingowe pliki cookie), ponadto mamy technicznie skonfigurowaną zgodę wymaganą przepisami o ochronie danych osobowych na umieszczanie plików cookie, dla których jest wymagana zgoda. Za wyjątkiem niezbędnych technicznie plików cookie, należy zawsze udzielić z wyprzedzeniem zgodę na umieszczenie plików cookie na Państwa komputerze. To samo dotyczy innych środków technicznych, jak np. użycie pikseli na naszej stronie internetowej. Za pośrednictwem banera informacyjnego użytkownicy są również odsyłani do niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Poniżej zamieszczamy zestawienie przeznaczenia używanych plików cookie oraz odpowiednich możliwości niewyrażenia zgody (opt-out). Ponadto należy pamiętać, że ustawienia plików cookie można dostosować w dowolnym momencie (możliwość włączenia w każdej chwili ikoną suwaka w dolnym lewym rogu ekranu), oraz że udzieloną zgodę można zawsze cofnąć ze skutkiem na przyszłość. Na naszym banerze plików cookie można znaleźć również szczegółową listę wszystkich plików cookie, włącznie z przeznaczeniem, dostawcą i okresem ważności.

(a) Technicznie niezbędne pliki cookie:

Używamy plików cookie, aby uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkowników. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka wyświetlająca stronę internetową mogła być identyfikowana również po przejściu na inną stronę. Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych są wykorzystywane w celu zapewnienia niezakłóconych odwiedzin na naszej stronie. Obejmuje to na przykład przechowywanie naszych indywidualnych ustawień plików cookie dla naszej strony internetowej. Te pliki cookie są konieczne, aby mogli Państwo bezpiecznie odwiedzać naszą stronę internetową, i nie można ich wyłączyć.

Następujące pliki cookie niezbędne ze względów technicznych są przechowywane na Państwa komputerze i przesyłane do nas każdorazowo w momencie uzyskania dostępu do strony internetowej:

(1) CookieConsent: zapamiętuje status zgody użytkownika na pliki cookie w bieżącej domenie (ważność: 1 rok).

(2) wordpress_test_cookie: sprawdza, czy przeglądarka ma włączoną obsługę plików cookie (ważność: do zakończenia sesji).

Te pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych, w związku z czym nie służą do identyfikacji osobistej.

(b) Pliki cookie dotyczące preferencji:

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania naszej strony internetowej, przechowując Państwa preferencje językowe i decyzje podejmowane podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze na potrzeby przyszłych wizyt. Te pliki cookie dotyczące preferencji nie zawierają żadnych danych osobowych, w związku z czym nie służą do identyfikacji osobistej.

Obecnie na naszej stronie internetowej nie korzystamy z żadnych plików cookie dotyczących preferencji.

(c) Statystyczne pliki cookie:

Na naszej stronie internetowej używamy ponadto plików cookie, które umożliwiają analizę aktywności użytkowników strony.

W ten sposób można przesyłać następujące dane:

(1) wyszukiwane hasła;
(2) częstotliwość dostępu do stron internetowych;
(3) korzystanie z funkcji strony internetowej;
(4) czas trwania odwiedzin;

Dane użytkowników zgromadzone w ten sposób są anonimizowane przy użyciu środków technicznych. Sprawia to, że przyporządkowanie danych do użytkownika uzyskującego dostęp do strony jest niemożliwe. Dane te nie są przechowywane wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Statystyczne pliki cookie są wykorzystywane do poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Korzystając ze statystycznych plików cookie, możemy poznać sposób korzystania z naszej strony internetowej i stale optymalizować nasze usługi. Aby uzyskać więcej informacji na temat środków technicznych i dostawców zewnętrznych, patrz punkt „VIII. Usługi analizy sieci”.

(d) Marketingowe pliki cookie:

Ponadto pliki cookie podmiotów zewnętrznych są umieszczane podczas korzystania z usług reklamowych i marketingowych. Służą one do wyświetlania reklam na witrynach podmiotów zewnętrznych i platformach społecznościowych, które mogą być dla Państwa interesujące w oparciu o Państwa zachowania podczas przeglądania stron internetowych. Strony trzecie mogą łączyć informacje zebrane na naszej stronie z istniejącymi informacjami w celu zaoferowania Państwu spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach.

Stosujemy następujące środki techniczne do śledzenia konwersji i remarketingu na potrzeby naszych usług reklamowych i marketingowych: Google Ads oraz Google Doubleclick. Stosujemy środki techniczne do śledzenia analiz kosztów i korzyści zamieszczanych przez nas reklam oraz w celu optymalizacji naszej oferty reklamowej. Są one również wykorzystywane do interakcji z innymi witrynami. Odnośnie do opisu plików cookie, sposobu ich działania, przeznaczenia i możliwości sprzeciwu wobec ich umieszczania, patrz informacje w punkcie „IX. Reklamy i usługi marketingowe wykorzystywane do celów reklamowych i retargetingu”.

Ponadto pliki cookie i skrypty są umieszczane za pośrednictwem naszego systemu automatyzacji marketingu, Net-Results. Pliki cookie są wykorzystywane do uatrakcyjnienia naszego newslettera i strony internetowej dla naszych użytkowników, oraz do poprawy interakcji z osobami odwiedzającymi i subskrybentami newslettera za pomocą systemu automatyzacji marketingu. Odnośnie do opisu plików cookie, sposobu ich działania, przeznaczenia i możliwości sprzeciwu wobec ich umieszczania, patrz objaśnienia w punkcie „X.2 Korzystanie z systemu automatyzacji marketingu Net-Results”).

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem technicznie niezbędnych plików cookie (patrz (a)) stanowi art. 6 (1) (f) RODO.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie do celów statystycznych lub marketingowych lub do przechowywania preferencji (patrz (b)–(d)) stanowi Państwa zgoda udzielona za pośrednictwem banera plików cookie zgodnie z art. 6 (1) (a) RODO.

 1. Cel przetwarzania danych

Celem technicznie niezbędnych plików cookie jest umożliwienie Państwu korzystania z naszej strony internetowej. Bez plików cookie niektóre funkcje naszej strony nie będą dostępne. W takich przypadkach konieczne jest również ponowne zidentyfikowanie przeglądarki po przejściu użytkownika na inną stronę. Dane użytkowników zgromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do przygotowywania profili użytkowników.

Odnośnie do informacji na temat przeznaczenia plików cookie używanych do celów statystycznych i marketingowych i do przechowywania Państwa preferencji (patrz (b)–(d)), oraz możliwości sprzeciwu wobec ich umieszczania, patrz informacje w punktach „VIII. Usługi analizy sieci”, „IX. Reklamy i usługi marketingowe wykorzystywane do celów reklamowych i retargetingu” oraz „X. Wtyczki i narzędzia”.

 1. Czas przechowywania, możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika, który przesyła je na naszą stronę. Z tego powodu Państwo, jako użytkownik, maja pełną kontrolę nad ich wykorzystaniem. Mogą Państwo wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie dla naszej strony internetowej są wyłączone, może się okazać, że nie wszystkie jej funkcje są w pełni dostępne.

Ustawienia dotyczące korzystania z plików cookie dokonane za pośrednictwem naszego banera informacyjnego można w każdej chwili zmienić ze skutkiem na przyszłość w ustawieniach plików cookie w lewym dolnym rogu ekranu. Zmieniając pozycję suwaków dla wybranych grup, można zapobiec zastosowaniu środków technicznych i umieszczaniu plików cookie.

VII. Komunikacja

VII.1 Ogólne zapytania o kontakt i korzystanie z formularza kontaktowego

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona umożliwia kontakt z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub formularza kontaktowego. W każdym przypadku przechowywane są przekazane dane osobowe użytkownika. Zakres przetwarzanych danych osobowych oraz dane osobowe przetwarzane w każdym indywidualnym przypadku mogą różnić się zależnie od formularza lub kontaktu. Obejmuje to w szczególności następujące dane:

(1) Państwa imię i nazwisko;
(2) Państwa dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu);
(3) wynikającą z nich korespondencję (informacje o produkcje, cel zapytania i wiadomość).

Państwa dane i wynikająca z nich korespondencja są przetwarzane wyłącznie przez nas. Dane nie są przekazywane stronom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby rozmowy zainicjowanej przez użytkownika, w celu skontaktowania się z nim telefonicznie, pocztą, faksem lub e-mailem w sprawie Państwa zapytania. W formularzach kontaktowych wskazane są informacje obowiązkowe i dobrowolne.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych przesyłanych podczas wysyłania wiadomości e-mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego stanowi art. 6 (1) (a) RODO. Jeżeli celem nawiązania kontaktu przez użytkownika jest zawarcie umowy, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 (1) (b) RODO.

 1. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przesłane nam przez Państwa dobrowolnie pocztą e-mail lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego przetwarzamy wyłącznie w celu nawiązania kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące naszych produktów.

 1. Czas przechowywania

Na naszym serwerze sieciowym nie przechowujemy żadnych zapytań o kontakt. Wszystkie zapytania o kontakt są przekazywane do właściwej osoby kontaktowej w Südzucker AG.

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, w którym były gromadzone. W przypadku danych osobowych przesłanych w wiadomości e-mail lub za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego ma to miejsce po zakończeniu danej rozmowy z klientem. Rozmowa jest zakończona, gdy okoliczności wskazują na ostateczne załatwienie danej sprawy.

 1. Możliwość cofnięcia zgody i usunięcia

Użytkownicy mogą w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownicy kontaktują się z nami za pomocą poczty e-mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, mogą w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec przechowywania swoich danych osobowych. W takim przypadku nie ma możliwości kontynuowania rozmowy. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie przy użyciu danych kontaktowych podanych w punkcie I. i II. oraz poniższego adresu e-mail info@suedzuckergroup.com. Patrz też punkt XI. W takim przypadku usunięte zostaną wszystkie dane osobowe zgromadzone w trakcie nawiązywania kontaktu.

VII.2 Newsletter

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Do naszego newslettera można zapisać się na naszej stronie internetowej. Gdy zgłaszają Państwo chęć otrzymywania naszego newslettera, wykorzystujemy ujawnione przez Państwa dane do wysyłania newslettera pocztą elektroniczną zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą. Newsletter będzie wysyłany w regularnych odstępach czasu, aby przekazywać Państwu nowości, oferty oraz informacje o firmie Südzucker AG lub naszych produktach.

W przypadku zamówienia newslettera elektronicznego przetwarzamy w szczególności następujące dane:

(1) Państwa imię* i nazwisko*;
(2) Państwa adres e-mail*;
(3) informację o tym, czy wyrazili Państwo zgodę lub sprzeciw na otrzymywanie takich informacji, wraz z datą i godziną*.

Jeżeli zapisali się Państwo do newslettera, gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie dane udostępnione przez Państwa w celu jego wysyłki. Informacje obowiązkowe (*) oraz dobrowolne są wskazane podczas gromadzenia danych.

Do technicznej realizacji wysyłki oraz udostępnienia i nadzoru naszego systemu automatyzacji marketingu (patrz punkt „X.2 Korzystanie z systemu automatyzacji marketingu Net-Results”) zatrudniliśmy agencję Interface Marketing BV, Waterstraat 67, 2970 Schilde, Belgia (zwaną dalej „Interface Marketing”), która przetwarza przekazane dane w naszym imieniu z zastosowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa danych jako podmiot przetwarzający dane w rozumieniu art. 28 RODO. Podstawa umowna została uzgodniona. Dane te są wykorzystywane przez Interface Marketing wyłącznie do wysyłania naszego newslettera za pośrednictwem naszego systemu automatyzacji marketingu oraz do oceny wyników naszego newslettera.

Więcej informacji o firmie Interface Marketing można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.interface-marketing.com.

Po zapisaniu się do newslettera otrzymają Państwo systemową wiadomość e-mail z powiadomieniem. Wiadomość ta zawiera opcję rezygnacji z subskrypcji newslettera. W naszym systemie automatyzacji marketingu przechowywane są również data i czas oraz źródło udzielonej zgody na otrzymywanie newslettera.

Aby jeszcze bardziej ulepszyć nasze usługi związane z newsletterem, informacje dotyczące sposobu, w jaki Państwo korzystają z naszego newslettera i na niego reagują, są gromadzone w celu sporządzania niespersonalizowanych statystyk. W tym celu rozpowszechniane newslettery zawierają sygnalizatory sieci web lub piksele śledzące (zwane dalej „narzędziami monitorującymi”). Narzędzia monitorujące służą do gromadzenia informacji na temat statusu dostępu, ilości przesłanych danych, liczby otwarć i kliknięć, otrzymanych wiadomości e-mail, przeglądarki, systemu operacyjnego i jego interfejsu. Informacje te są przyporządkowywane do Państwa adresu e-mail i powiązane z unikatowym identyfikatorem. Śledzenie konwersji może również służyć do analizowania, czy po kliknięciu linku w newsletterze nastąpiło wcześniej zdefiniowane działanie (np. połączenie z wydarzeniem). Zgromadzone dane są łączone w naszym systemie automatyzacji marketingowej z informacjami zebranymi na naszej stronie internetowej (patrz „X.2 Korzystanie z systemu automatyzacji marketingu Net-Results”).

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w ramach udzielania zgody na wysyłkę naszego newslettera oraz tymczasowego przechowywania danych na potrzeby analizy wyników stanowi art. 6 (1) (a) RODO. Reklama bezpośrednia oraz analizowanie Państwa reakcji na treść newslettera pozwalają nam skutecznie konkurować na rynku.

 1. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez nas i naszego usługodawcę, firmę Interface Marketing, wyłącznie w celu przetwarzania i wysyłania naszego newslettera oraz oceny sukcesu danego newslettera. Zanonimizowane statystyki dotyczące Państwa korzystania z naszego newslettera i reakcji na niego pomagają nam skuteczniej dostosowywać nasze usługi do zainteresowań naszych subskrybentów. Stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

 1. Czas przechowywania

Państwa dane są przechowywane na serwerach hostowanych przez Interface Marketing w Net-Results. Interface Marketing wykorzystuje te informacje wyłącznie do wysyłania newslettera i oceny korzystania z niego w naszym imieniu. Interface Marketing nie wykorzystuje danych samodzielnie, np. w celu nawiązania kontaktu lub przekazania ich stronom trzecim.

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, w którym były gromadzone. W przypadku danych osobowych przekazanych przez Państwa na potrzeby zamówienia i wysyłki newslettera, ma to miejsce wówczas, gdy Państwa zgoda na przetwarzanie została cofnięta. Po rezygnacji z otrzymywania newslettera wszystkie zapisane dane są usuwane.

 1. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia

Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby subskrypcji newslettera.

Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres (info@suedzuckergroup.com)lub poprzez link rezygnacji z subskrypcji umieszczony w newsletterze.

VIII. Usługi analizy sieci

VIII.1 Korzystanie z Matomo / Piwik

 1. Przetwarzanie danych – opis i zakres

Oferujemy zintegrowany system analityczny open source Matomo (wcześniej Piwik) na Państwa stronie internetowej.

Na naszej stronie korzystamy z plików Cookie, które pozwalają nam analizować zachowanie naszych użytkowników w Internecie. Pozwala nam to przeanalizować, jak często przeglądane są nasze strony internetowe lub jak często wykorzystywane są dostępne na nich funkcjonalności. Zebrane w ten sposób dane użytkowników są anonimizowane w trakcie ich gromadzenia przy wykorzystaniu odpowiednich rozwiązań technicznych.  W rezultacie tych działa nie jest już możliwe powiązanie tych danych z użytkownikiem, który odwiedzał stronę internetową. Te zanonimizowane dane nie są przechowywane z danymi osobowymi użytkowników.

Następujące dane są przesyłane przy pomocy zintegrowanego z przeglądarką internetową użytkownika końcowego skryptu na nasz serwer, gdy użytkownik odwiedza poszczególne strony w naszej witrynie internetowej:

– adres IP systemu użytkownika

– wyświetlana strona i czas wyświetlania

– strona, z której użytkownik wchodził na stronę (strona odsyłająca)

– podstrony, które użytkownik odwiedzał z poziomu witryny internetowej

– czas spędzony w witrynie internetowej

– częstotliwość odwiedzin w witrynie internetowej

Kraj pochodzenia użytkownika – rodzaj urządzenia, wykorzystywany system operacyjny i używana przeglądarka.

W związku z procedurą analityczną na Państwa urządzenie umieszczane są następujące pliki Cookie:

(1) _pk_id: rozróżnienie między użytkownikami a sesjami. Ważne przez 13 miesięcy,

(2) _pk_ref: Określenie źródła odwiedzin. Ważne przez 6 miesięcy,

(3) _pk_ref: Identyfikacja odwiedzających. Ważne przez 30 minut.

Zachęcamy do odwiedzenia strony: https://matomo.org/privacy/, aby uzyskać szczegółowe informacje nt. projektu open source Matomo i ustawań prywatności oprogramowania.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Statystyczne pliki Cookie są wykorzystywane do poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. W oparciu o statystyczne pliki Cookie możemy poznać sposób korzystania z naszej strony internetowej i stale optymalizować nasze usługi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików Cookie do celów statystycznych (śledzące pliki Cookie) jest Państwa zgoda udzielona w tym zakresie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a rozporządzenia RODO i częścią 25 pkt 1 niemieckiej ustawy – TDDDG.

 1. Cofnięcie zgody, zgłoszenie sprzeciwu i usunięcie danych

W każdej chwili mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec dalszego gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania informacji przez Matomo, korzystając z następujących metod:

 1. a) Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików Cookie wykorzystywanych przez Matomo, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową.
 2. b) Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć zgodę na gromadzenie Państwa danych przez Matomo, usuwając zaznaczenie w Ustawieniach plików Cooki przy użyciu suwaka w części „Statystyki”.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku dezaktywacji lub rezygnacji, mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej.

IX. Reklamy i usługi marketingowe wykorzystywane do celów reklamowych i retargetingu

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług i ofert podmiotów trzecich w zakresie reklam i retargetingu. W ramach tego procesu dane osobowe są często przekazywane dostawcom zewnętrznym lub przesyłane automatycznie. Rodzaj, zakres i cel tego przetwarzania danych osobowych są wymienione i wyjaśnione poniżej.

IX.1 Korzystanie z Google Ads i Google DoubleClick

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Wykorzystujemy program reklamy online „Google Ads” oraz „Google DoubleClick” od dostawcy Google, aby zwrócić uwagę na nasze oferty w sklepie w witrynach stron trzecich za pomocą nośników reklamowych (tzw. „reklam”). Możemy ustalić, na ile skuteczne są określone działania reklamowe w odniesieniu do danych kampanii reklamowych. W ten sposób realizujemy cel, jakim jest wyświetlanie reklam, które mogą Państwa zainteresować, poprawa atrakcyjności naszej strony internetowej dla Państwa i uzyskanie wiarygodnej kalkulacji kosztów reklamy.

Takie reklamy są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych serwerów reklamowych („ad servers”). W tym celu korzystamy z plików cookie serwerów reklamowych, które mierzą określone wskaźniki wydajności, takie jak wyświetlenia reklam lub kliknięcia użytkowników. Jeżeli odwiedzają Państwo nasz sklep za pośrednictwem reklamy Google, firma Google umieści pliki cookie na Państwa urządzeniu. Pliki te nie mają na celu identyfikacji Państwa osoby i tracą ważność po 30 dniach. Jako wartości w plikach cookie zapisywane są zazwyczaj dane, takie jak unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy w miejscu docelowym (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) oraz informacje o rezygnacji (zaznaczenie, że użytkownik nie chce już być odbiorcą).

Marketingowe pliki cookie wykorzystywane przez Google zmieniają się co jakiś czas i dlatego są zawsze wyświetlane na bieżąco w naszym banerze plików cookie wraz z celem i okresem ważności.

Dzięki nim Google rozpoznaje Państwa przeglądarkę internetową. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Google Ads, a plik cookie zapisany na jego komputerze jeszcze nie wygasł, zarówno Google, jak i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym nie ma możliwości śledzenia plików cookie na witrynach klienta Google Ads.

My sami nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramach wyżej wymienionych działań reklamowych. Otrzymujemy tylko analizy statystyczne od Google, na podstawie których można stwierdzić, które z zastosowanych działań reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych dotyczących wykorzystania materiałów reklamowych; w szczególności nie możemy zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.

Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych gromadzonych przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszą wiedzą: Poprzez integrację konwersji AdWords firma Google otrzymuje informacje, że odwiedzili Państwo odpowiednią część naszej strony lub kliknęli Państwo reklamę pochodzącą od nas. Jeśli są Państwo zarejestrowani w usłudze Google, Google może przypisać Państwa wizytę do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie zalogowali się Państwo do usług Google, może się zdarzyć, że ich dostawca uzyska i zachowa Państwa adres IP.

Odnośnie do informacji od Google na temat konwersji Google Ads patrz:

https://ads.google.com/intl/en_uk/home/faq/gdpr/

Oprócz konwersji GoogleAds korzystamy również z remarketingu Google Ads. Jest to procedura, w ramach której chcemy ponownie dotrzeć do Państwa. Dzięki tej aplikacji po odwiedzinach na naszej stronie internetowej nasze reklamy będą się Państwu wyświetlać podczas dalszego korzystania z Internetu. Odbywa się to za pomocą plików cookie zapisanych w Państwa przeglądarce, które są wykorzystywane przez Google do zapisu i analizy Państwa zachowań podczas odwiedzin różnych stron internetowych. W ten sposób Google może ustalić Państwa poprzednią wizytę na naszej stronie. Według własnych oświadczeń firmy Google dane zebrane podczas remarketingu nie są łączone z żadnymi danymi osobowymi, które mogą być przechowywane przez Google. W szczególności Google stwierdza, że w remarketingu stosowana jest pseudonimizacja.

Odnośnie do informacji od Google na temat remarketingu Google Ads: https://support.google.com/google-ads/answer/9028179?hl=en.

Dane zgromadzone przez Google są udostępniane nam w formie zagregowanych statystyk. Dzięki nim możemy poznać łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną przez Google Ads. Informacje te wykorzystujemy do tworzenia statystyk konwersji i Custom Audiences oraz do ich oceny. Pragniemy zaznaczyć, że nie udostępniamy Google żadnych danych w celu przeprowadzenia procesu Custom Audiences.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Zależy nam na tym, aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową lub sklep oraz zwiększyć interakcję z osobami odwiedzającymi dzięki tej usłudze. Do śledzenia konwersji i remarketingu korzystamy z usług reklamowych i marketingowych, a w szczególności z Google Ads lub Google DoubleClick. Korzystamy ze statystyk dostarczonych przez Google za pośrednictwem usługi Google Ads / Google DoubleClick wyłącznie do pomiaru skuteczności naszych reklam w celu pomiaru sukcesu konkretnych działań marketingowych.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem marketingowych plików cookie oraz funkcji GoogleAds i Google DoubleClick stanowi Państwa zgoda udzielona za pośrednictwem odpowiednich ustawień plików cookie lub naszego banera plików cookie (art. 6 (1) (a) RODO).

 1. Czas przechowywania

Informacje dostarczone nam przez Google zostaną przez nas usunięte najpóźniej po sześciu miesiącach.

 1. Możliwość cofnięcia zgody, zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę za pośrednictwem banera plików cookie lub zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania informacji przez Google ze skutkiem na przyszłość, za pośrednictwem następujących kanałów:

a) Można wyłączyć przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień lub konfigurując swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby powiadamiała o umieszczeniu plików cookie. W tym celu należy zmienić niezbędne ustawienia w menu przeglądarki Preferencje lub Opcje. Pragniemy zaznaczyć, że w takim przypadku niektóre obszary strony mogą nie działać prawidłowo, lub tylko w ograniczonym zakresie.

b) Sprzeciw można zgłosić, instalując dodatek dezaktywacyjny udostępniony przez Google. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

c) Ustawienia dotyczące korzystania z plików cookie dokonane za pośrednictwem naszego banera plików cookie można w każdej chwili zmienić w ustawieniach plików cookie (za pomocą ikony suwaka). W polu „Marketing” przesunięciem suwaka mogą Państwo wyłączyć odpowiednie pliki cookie lub korzystanie z Google Ads i Google DoubleClick.

Pragniemy jednak zaznaczyć, że w razie dezaktywacji lub rezygnacji, mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej.

X. Wtyczki i narzędzia

Na naszej stronie internetowej korzystamy z rozszerzeń, wtyczek i ofert dostawców zewnętrznych w celu jej jednolitej prezentacji oraz udostępnienia naszego banera plików cookie. W związku z tym dane osobowe są często przekazywane lub automatycznie przesyłane podmiotom zewnętrznym. Poniżej wymieniono i wyjaśniono charakter, zakres oraz cel wspomnianego przetwarzania danych osobowych:

X.1 Ustawienia prywatności za pomocą Cookiebot

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Korzystamy z usług cookiebot.com świadczonych przez dostawcę Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania (zwanych dalej „Cookiebot”) na naszej stronie internetowej w celu udostępniania naszego banera cookie. System zarządza korzystaniem z usług dostawców zewnętrznych, ze środków technicznych i plików cookie poprzez udzielenie zgody lub odmowę jej udzielenia.

W celu świadczenia usług Cookiebot przetwarza następujące dane:

(1) Państwa adres IP, zanonimizowany przez Cookiebot podczas zbierania danych (trzy ostatnie cyfry są ustawiane na „0”);
(2) inne informacje na temat używanej przeglądarki i jej wersji;
(3) datę i godzinę wizyty na naszej stronie internetowej oraz ustawienia dokonane przez Państwa przy użyciu naszego banera plików cookie;
(4) adres URL strony internetowej, do której uzyskiwany jest dostęp;
(5) anonimowy, losowy i zaszyfrowany klucz (identyfikator);
(6) udzieloną przez Państwa zgodę lub indywidualne ustawienia prywatności;

oraz wykorzystuje lokalną pamięć Państwa urządzenia końcowego i umieszczanie plików cookie (patrz punkt „VI. Korzystanie z plików cookie”) do przechowywania tych informacji lokalnie w przeglądarce użytkownika. W tym celu w pliku cookie zapisywane są Państwa indywidualne ustawienia oraz identyfikator, aby dokonane ustawienia zostały uwzględnione podczas następnej wizyty na naszej stronie internetowej.

Okres przechowywania to czas, w którym dane przetwarzane przez baner plików cookie są przechowywane w celu zarządzania udzielonymi zgodami. Dane dotyczące zgody (udzielona zgoda i wycofanie zgody) są przechowywane przez jeden rok. W tym okresie nie jest wymagana żadna nowa zgoda, chyba że zostaną wprowadzone nowe systemy, lub nowe ramy prawne lub administracyjne spowodują konieczność uzyskania nowej zgody.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Cookiebot można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy Cookiebot pod adresem https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

 1. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych przez Cookiebot jest zapewnienie udzielenia zgody oraz zarządzanie zgodami udzielonymi przez odwiedzających naszą stronę internetową w taki sposób, aby zarządzanie to było zgodne z zasadami ochrony danych. Cookiebot służy do weryfikacji udzielonych i niewyrażonych zgód oraz do zarządzania indywidualnymi ustawieniami prywatności naszych użytkowników. Przetwarzanie odbywa się w celu uzyskania zgody osoby odwiedzającej stronę internetową, zapewnienia możliwości cofnięcia zgody i zgłoszenia sprzeciwu, dostarczenia dowodów na uzyskanie zgody (czas udzielenia zgody, użyte urządzenie końcowe) oraz identyfikacji użytkownika w celu zarządzania jego indywidualnymi ustawieniami prywatności.

Wykorzystanie banera plików cookie oraz zarządzanie i przechowywanie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych wynika z naszego prawnego obowiązku udostępniania strony internetowej zgodnie z zasadami ochrony danych (art. 6 (1) (c) RODO). Podstawę prawną korzystania z usługodawcy Cookiebot stanowi również art. 6 (1) (f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na zgodnej z prawem możliwości dokumentowania i weryfikacji zgody, jak również na kontroli naszych kampanii analitycznych opartych na zgodzie użytkownika poprzez korzystanie z usług wyspecjalizowanych podmiotów przetwarzających dane i związaną z tym realizację techniczną.

 1. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia

Przetwarzanie danych w celu udostępnienia banera plików cookie jest niezbędne do działania strony internetowej. Użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu tak długo, dopóki firma Südzucker jest prawnie zobowiązana do uzyskania zgody użytkownika na określone operacje przetwarzania danych.

X.2 Korzystanie z systemu automatyzacji marketingu Net-Results

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej włączyliśmy funkcje naszego systemu automatyzacji marketingu „Net-Results”, usługę oferowaną przez firmę Forward I.T. Solutions LLC. dba Net-Results, 1738 Wynkoop Street, Suite 201, Denver, CO 80202, USA (zwanej dalej „Net-Results”).

Do technicznego udostępnienia i nadzoru naszego systemu automatyzacji zatrudniliśmy agencję Interface Marketing BV, Waterstraat 67, 2970 Schilde, Belgia (zwaną dalej „Interface Marketing”), która przetwarza przekazane dane z zastosowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa danych jako podmiot przetwarzający dane w rozumieniu art. 28 RODO. Podstawa umowna została uzgodniona.

Net-Results korzysta z „plików cookie” lub „plików cookie innych firm”. Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze lub urządzeniu końcowym (tablecie, smartfonie itp.), które umożliwiają analizowanie sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszej strony internetowej (patrz VI. Korzystanie z plików cookie).

Nasz system automatyzacji marketingu umieszcza następujące pliki cookie:

(1) _acuuid (ważność: 1 dzień),
(2) _mauuid ważność: 2 lata).

Dzięki funkcjom dostępnym w naszym systemie automatyzacji marketingu my lub nasz podwykonawca Interface Marketing możemy określić, z jakich kanałów poczty e-mail korzystają osoby odwiedzające naszą stronę i subskrybenci newslettera w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej. W ten sposób możemy ulepszyć nasz newsletter oraz zakres informacji dostępnych na naszej stronie i dostosować je do potrzeb subskrybentów naszego newslettera i osób odwiedzających naszą stronę.

Generowane przez pliki cookie informacje dotyczące sposobu, w jaki korzystają Państwo z niniejszej strony (włącznie z Państwa adresem IP) są również przesyłane na serwer Net-Results w USA i tam przechowywane. Net-Results będzie wykorzystywać te informacje do oceny raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej.

Net-Results korzysta również z usług dostawcy Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA, a także z sieci dostarczania zawartości (w skrócie „CDN”) operatora cdnma.com.  

Więcej informacji na temat systemu automatyzacji marketingu Net-Results można znaleźć pod adresem https://www.net-results.com/.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie do celów marketingowych stanowi Państwa zgoda udzielona za pośrednictwem ustawień plików cookie lub naszego banera plików cookie zgodnie z art. 6 (1) (a) RODO.

Ponadto mamy również uzasadniony interes w wyżej wymienionym przetwarzaniu danych w tych celach (art. 6 (1) (f) RODO). Dla administratora danych jest ważne, aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową i newsletter oraz zwiększyć interakcję z osobami odwiedzającymi i subskrybentami newslettera za pomocą systemu automatyzacji marketingu.

 1. Czas przechowywania

Państwa dane są przechowywane na serwerach Net-Results znajdujących się w USA. Interface Marketing wykorzystuje te informacje wyłącznie do wysyłania newslettera i analizy jego wykorzystania w naszym imieniu oraz do udoskonalenia naszego newslettera i zakresu informacji dostępnych na naszej stronie, jak również do dostosowywania ich do potrzeb subskrybentów naszego newslettera i osób odwiedzających naszą stronę. Interface Marketing lub Net-Results nie wykorzystują danych samodzielnie, ani nie przekazują ich stronom trzecim.

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, w którym były gromadzone. W przypadku danych osobowych przekazanych przez Państwa na potrzeby zamówienia i wysyłki newslettera, ma to miejsce wówczas, gdy Państwa zgoda na przetwarzanie została cofnięta. Po rezygnacji z subskrypcji newslettera wszystkie dane zapisane w naszym systemie automatyzacji marketingu są usuwane.

Informacje zgromadzone za pomocą plików cookie są usuwane z serwerów Net-Results najpóźniej po dwóch latach.

 1. Cofnięcie zgody, zgłoszenie sprzeciwu i usunięcie

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naszego systemu automatyzacji marketingu.

a) Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie wykorzystywanych przez Net-Results, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową.
b) Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć zgodę na zapisywanie swoich danych przez Net-Results, usuwając zaznaczenie w polu „Marketing” w naszych ustawieniach plików cookie.
c) Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie przy użyciu danych kontaktowych podanych w sekcji I. i II. oraz poniższego adresu e-mail info@suedzuckergroup.com. Patrz też punkt XI. Wszystkie dane osobowe zapisane w naszym systemie automatyzacji marketingu zostaną w tym przypadku usunięte.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku dezaktywacji lub rezygnacji, mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej (np. zapisać się do naszego newslettera).

XI. Prawa osób, których dane dotyczą

Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe, w rozumieniu RODO są Państwo osobą, której dane dotyczą i mają Państwo następujące prawa w stosunku do administratora danych:

 

 1. Prawo do uzyskania informacji

Mogą Państwo zwrócić się do administratora o potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe są przez niego przetwarzane. Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, mogą Państwo zażądać od administratora podania następujących informacji:

(1) cel przetwarzania danych osobowych;
(2) kategorie przetwarzanych danych osobowych;
(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
(4) planowany okres przechowywania Państwa danych osobowych lub, jeżeli konkretne informacje nie są dostępne, kryteria ustalania okresu przechowywania;
(5) istnienie prawa do żądania od administratora poprawienia lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
(6) istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorującego;

Mogą Państwo zażądać informacji, czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do innego kraju lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazywaniem danych zgodnie z art. 46 RODO.

Aby skorzystać z prawa do bezpłatnej informacji, prosimy o bezpośredni kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej lub z naszym inspektorem ochrony danych (patrz punkt I i II).

 

 1. Prawo do sprostowania danych

W stosunku do administratora, mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych, jeżeli Państwa przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator musi poprawić dane bez zbędnej zwłoki.

 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

(1) jeśli kwestionują Państwo poprawność swoich danych osobowych za okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie poprawności danych osobowych;
(2) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
(3) gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych w celu przetwarzania, natomiast Państwo potrzebują ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
(4) jeśli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 (1) RODO i nie jest jeszcze pewne, czy uzasadniony interes administratora przeważa nad Państwa interesem.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, dane te – z wyjątkiem przechowywania – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Państwa zgodą lub do celów dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, albo też ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Jeżeli przetwarzanie danych zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, administrator poinformuje Państwa przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania danych.

 

 1. Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia

Mogą Państwo zażądać, aby administrator usunął Państwa dane osobowe bez zbędnej zwłoki, a administrator jest zobowiązany uczynić to niezwłocznie, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

(1) Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone;
(2) wycofują Państwo swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 (1) (a) i nie występuje żadna inna podstawa prawna przetwarzania danych.
(3) zgodnie z art. 21 (1) RODO, sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych i nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy przetwarzania, lub gdy sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu zgodnie z art. 21 (2) RODO.
(4) Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
(5) Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
(6) Państwa dane osobowe zostały zgromadzone w związku z usługami społeczeństwa informatycznego oferowanymi zgodnie z art. 8 (1) RODO.

b) Informacje przekazywane stronom trzecim

Jeżeli administrator upublicznił Państwa dane osobowe i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z art. 17 (1) RODO, wówczas administrator, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, podejmie rozsądne kroki – w tym środki techniczne – aby poinformować administratorów przetwarzających dane osobowe, że Państwo jako osoba, której dane dotyczą, zażądali usunięcia przez tych administratorów wszelkich linków do takich danych osobowych lub kopii tych danych bądź ich replikacji.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia nie istnieje, jeżeli przetwarzanie danych jest wymagane;

(1) do korzystania z prawa do swobody wypowiedzi i informacji;
(2) w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który wiąże się z przetwarzaniem na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, albo w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
(3) do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

 

 1. Prawo do uzyskania informacji

Jeżeli skorzystają Państwo wobec administratora z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, administrator jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniono Państwa dane osobowe, o poprawieniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.

Zastrzegają sobie Państwo prawo do uzyskiwania od administratora informacji o odbiorcach swoich danych.

 

 1. Prawo do przeniesienia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych przekazanych administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, pod warunkiem, że;

(1) podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda wg art. 6 (1) (a) RODO, oraz
(2) przetwarzanie odbywa się metodami automatycznymi.

Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do bezpośredniego przekazywania swoich danych osobowych od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to naruszać swobód i praw innych osób.

Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

 1. Prawo do sprzeciwu

Mogą Państwo w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji zgodnie z art. 6 (1) (e) lub (f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Mają Państwo również prawo do zgłoszenia w dowolnej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego; obejmuje to również profilowanie w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać ważne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i swobodami lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, realizowaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 

 1. Prawo do wycofania oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych

Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody na ochronę danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody aż do chwili jej wycofania.

 

 1. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorującego, w szczególności w państwie członkowskim swojego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie tych danych osobowych narusza zapisy RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego zgodnie z art. 78 RODO.

Właściwym dla nas organem ochrony danych jest inspektor ochrony danych i swobody informacji kraju związkowego Badenii-Wirtembergii [Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit], adres siedziby: Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart, Niemcy, adres pocztowy: PO Box 10 29 32, 70025 Stuttgart, Niemcy, więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de.

XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Jako odpowiedzialna firma, nie wykorzystujemy Państwa danych do profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

XIII. Odnośniki do innych stron internetowych

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy wyłącznie witryny internetowej firmy Südzucker AG. Jej strony mogą zawierać odnośniki do stron internetowych stron trzecich lub platform mediów społecznościowych. Nasze Oświadczenie o ochronie danych osobowych nie obejmuje tych stron internetowych ani ich dostawców. Po opuszczeniu naszej strony internetowej, zalecamy dokładnie zapoznać się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony, która gromadzi dane osobowe.

XIV. Bezpieczeństwo

Podejmujemy niezbędne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę Państwa danych osobowych przed bezprawnym lub niezamierzonym dostępem, usunięciem, modyfikacją, utratą lub nieautoryzowanym ujawnieniem. Podczas przesyłania przez naszą witrynę internetową szyfrujemy Państwa dane i korzystamy z połączeń SSL (Secure Socket Layer) oraz TLS (Transport Layer Security). Chronimy naszą witrynę internetową oraz pozostałe systemy oraz dane osobowe za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności przed utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem stronom trzecim.

XV. Dostępność i zmiany

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych można wyświetlić na stronie https://beefeed.com/pl/privacy/. Ponadto mogą Państwo zapisać lub wydrukować niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych przy użyciu odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych w każdej chwili lub do dostosowania go do wymogów prawnych. W związku z tym prosimy o sprawdzenie aktualnego statusu naszej deklaracji o ochronie danych przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej.

Wersja: luty 2024