Dwie pszczoły robotnice

Prywatność

Prywatność

Dwie pszczoły robotnice

Oświadczenie o ochronie prywatności danych

Firma Südzucker AG przywiązuje dużą wagę do ochrony twojej prywatności i twoich danych osobowych, a także do niezbędnych zabezpieczeń danych. Dlatego zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z zasadami opisanymi poniżej oraz z krajowymi i europejskimi przepisami prawa, w szczególności z niemiecką Ustawą telekomunikacji i mediach oraz z niemiecką Ustawą federalną o ochronie danych.

I. Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) i innych krajowych przepisów prawa o ochronie danych państw członkowskich, a także w rozumieniu innych regulacji dotyczących ochrony danych jest:

Südzucker AG
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim
Telefon:  (0621) 421-0
Faks:  (0621) 421-234
e-mail:  public.relations@suedzucker.de
Strona internetowa:  www.suedzucker.de
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Dr. Hans-Jörg Gebhard
Zarząd: Dr. Wolfgang Heer (Przewodniczący), Dr. Thomas Kirchberg, Thomas Kölbl, Johann Marihart, Ingrid-Helen Arnold
Sąd rejonowy w Mannheim, HRB 0042 r. Hans-Jörg Gebhard

(zwany dalej „Südzucker“)

Jeżeli chcesz złożyć sprzeciw wobec zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania przez nas twoich danych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności danych ogólnie lub dla poszczególnych zakresów, możesz przesłać swój sprzeciw pocztą elektroniczną, faksem lub listownie do naszego inspektora ochrony danych lub korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych. Możesz także w dowolnej chwili bezpłatnie otrzymać informacje na temat swoich danych osobowych. W takim przypadku również należy skorzystać ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

II. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych administratora jest:

Südzucker AG
Inspektor ochrony danych
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim
e-mail: datenschutz@suedzucker.de

(zwany dalej „IOD“)

III. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej, a także naszych treści i usług. Co do zasady, przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika. Wyjątki stanowią te przypadki, gdzie nie możemy uzyskać uprzedniej zgody ze względów praktycznych i przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W zakresie, w jakim uzyskamy zgodę podmiotu danych na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również czynności przetwarzania niezbędnych do wykonania działań przed zawarciem umowy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów ochrony prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, i jeżeli interesy lub podstawowe prawa i wolności podmiotu danych nie mają nadrzędnego charakteru wobec tych interesów, podstawę prawną do przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane podmiotu danych będą usuwane lub blokowane niezwłocznie po ustaniu celu, w jakim były przechowywane. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli przewiduje to ustawodawca europejski lub krajowy w europejskich regulacjach, prawach i innych przepisach, którym podlega administrator. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeżeli okres przechowywania wskazany w wyżej wymienionych przepisach wygaśnie, chyba że zaistnieje konieczność dalszego przechowywania danych celem zawarcia lub wykonania umowy.

IV. Strona internetowa i tworzenie plików dziennika

1. Charakter i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego.

W ramach tego procesu zbieranie są następujące dane:

 • Informacje na temat rodzaju przeglądarki i stosowanej wersji
 • System operacyjny użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i czas dostępu
 • Strony internetowe, z których system użytkownika trafia na naszą stronę internetową
 • Strony internetowe, na które system użytkownika trafia z naszej strony internetowej

Dane są również zapisywane w plikach dziennika w naszym systemie. Dane te przechowywane są wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika przez okres do 30 dni.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania

Tymczasowe przechowywanie adresu IP w systemie jest konieczne, aby umożliwić przekazanie strony internetowej na komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez okres trwania sesji.

Dane są przechowywane w plikach dziennika w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane służą nam do optymalizacji strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym zakresie nie odbywa się żadna ocena danych pod względem marketingowym.

Te cele również stanowią nasz uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być niezbędne dla celu, w którym zostały zebrane. W przypadku danych zbieranych w celu dostarczenia strony internetowej, dzieje się to w chwili zakończenia sesji.

W przypadku danych przechowywanych w plikach dziennika, dzieje się to najpóźniej po upływie 30 dni. Możliwe jest dalsze przechowywanie po upływie tego okresu. W takich przypadkach, adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane, aby uniemożliwić identyfikację klienta wywołującego.

5. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i eliminacji

Zbieranie danych celem dostarczania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym sprzeciw ze strony użytkownika nie jest możliwy.

V. Pliki cookie

1. Charakter i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów lub przenosić wirusów na komputer użytkownika. Gdy użytkownik otwiera stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Taki plik zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który pozwala na jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy kolejnym wywołaniu strony internetowej. Niektóre stosowane przez nas pliki cookie zostaną usunięte na koniec sesji przeglądarki, tj. po jej zamknięciu (tzw. „sesyjne pliki cookie”). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu i pozwalają nam rozpoznać przeglądarkę przy kolejnej wizycie.

Stosujemy pliki cookies, aby nasza strona była wygodniejsza w użytkowaniu. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają identyfikacji przeglądarki wywołującej nawet po zmianie podstrony.

W plikach cookie przechowywane są i przesyłane następujące dane:

 • Ustawienia językowe
 • Zgoda na używanie plików cookie
 • Informacje o sesji

Na naszej stronie internetowej stosujemy też pliki cookie, które umożliwiają analizę zachowania użytkownika w internecie. W ten sposób mogą zostać przesłane następujące dane:

 • Wpisane hasła wyszukiwania
 • Tekst wpisany w formularzach i polach tekstowych
 • Częstotliwość odsłon podstrony
 • Korzystanie z funkcji strony internetowej

Dane użytkownika zebrane w ten sposób są anonimizowane z wykorzystaniem technicznych środków ostrożności. Dlatego nie jest możliwe przypisanie danych do użytkownika wywołującego stronę. Dane te nie będą przechowywane wraz z innymi danymi osobowymi użytkowników. Po wejściu na naszą stronę internetową pojawia się baner, który informuje o stosowaniu plików cookie dla celów analizy i odsyła do niniejszego oświadczenia o prywatności. Znajduje się tam również informacja o sposobie wyłączenia funkcji przechowywania plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

Można wyłączyć funkcję przechowywania plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień lub skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby informowała o zapisywaniu plików cookie. W tym celu należy zmienić odpowiednie ustawienia w menu przeglądarki dotyczącym opcji lub preferencji. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że niektóre obszary strony internetowej mogą wówczas nie działać lub działać nieprawidłowo, tj. z pewnymi ograniczeniami.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie niezbędnych z przyczyn technicznych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie dla celów analitycznych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli uzyskano zgodę użytkownika w tym zakresie.

3. Cel przetwarzania

Celem stosowania plików cookie niezbędnych ze względów technicznych jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze strony internetowej. Ponadto niektóre funkcje strony internetowej nie mogą działać bez plików cookie. Te funkcje wymagają rozpoznania przeglądarki nawet po zmianie podstrony.

Pliki cookie są wymagane do następujących celów:

 • Dostosowywanie ustawień językowych
 • Przechowywanie haseł wyszukiwania

Dane użytkowników zebrane przez pliki cookie niezbędne ze względów technicznych nie są wykorzystane w celu tworzenia profili użytkowników.

Analityczne pliki cookie są stosowane w celu poprawienia jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Dzięki analitycznym plikom cookie dowiadujemy się, w jaki sposób strona internetowa jest używana i dzięki temu możemy nieustannie optymalizować naszą ofertę. Patrz także sekcja VII.

Te cele również stanowią nasz uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Okresy przechowywania, możliwość wyłączenia obsługi i usuwania plików cookie

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane do naszej strony internetowej. Dlatego ty jako użytkownik również masz pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Możesz wyłączyć obsługę plików cookie lub ograniczyć ich przesyłanie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnej chwili. Może to również odbywać się automatycznie. Po wyłączeniu obsługi plików cookie na naszej stronie internetowej, korzystanie w pełni ze wszystkich jej funkcji może być niemożliwe.

VI. Kontakt mailowy

1. Charakter i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej podany jest adres e-mail, za pomocą którego można się z nami skontaktować. W takim przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przekazane w wiadomości e-mail.

W tym kontekście dane nie będą przekazywane stronom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do obsługi korespondencji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych przekazywanych przy wysyłaniu wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Cel przetwarzania

Dane osobowe we wiadomościach e-mail są przetwarzane wyłącznie dla celów obsłużenia przez nas ustanowienia kontaktu. Stanowi to również konieczny i prawnie uzasadniony interes w kontekście przetwarzania danych.

4. Okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być niezbędne dla celu, w którym zostały zebrane. W odniesieniu do danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną, dzieje się to po zakończeniu określonej rozmowy z użytkownikiem. Korespondencja jest zakończona, gdy można wywnioskować z okoliczności, że omawiane sprawy zostały ostatecznie wyjaśnione.

5. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i eliminacji

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami przez e-mail, może w dowolnej chwili zgłosić sprzeciw wobec przechowywania swoich danych osobowych. W takim przypadku nie można kontynuować korespondencji.

Wszelkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu z nami zostaną wówczas usunięte.

VII. Usługi analityczne dla stron internetowych

1. Charakter i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieciowej usługi analitycznej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics stosuje tzw. pliki cookie. Są to pliki tekstowe zapisywane na twoim komputerze lub urządzeniu końcowym (np. na tablecie, smartfonie itp.), które pozwalają analizować sposób korzystania ze strony internetowej.

Ogólnie informacje na temat korzystania ze strony internetowej generowane przez plik cookie są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jednak twój adres IP zostanie najpierw skrócony w UE lub EOG. Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania danych użytkownika przez Google Analytics znajduje się w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

2. Podstawa prawna i cel przetwarzania

Te informacje są wykorzystywane w szczególności po to, by lepiej poznać sposoby korzystania z naszej strony internetowej oraz by poprawić jej treść, funkcjonalność i możliwości wyszukiwania. Wskazane cele przetwarzania stanowią nas uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i eliminacji

Możesz w dowolnej chwili w przyszłości wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia, zapisywania oraz wykorzystywania informacji przez Google, instalując udostępnioną przez Google wtyczkę dezaktywującą do przeglądarki internetowej.

VIII. Wtyczki portali społecznościowych

1. Charakter i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczkę społecznościową („Wtyczka”) od YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”).

Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio z serwisu YouTube do twojej przeglądarki, która dodaje ją do strony internetowej. To oznacza, że gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, żadne dane osobowe początkowo nie są przesyłane do dostawcy wtyczki. Możesz rozpoznać dostawcę wtyczki po przycisku odtwarzania na materiale wideo dodanym na naszej stronie. Dopiero po naciśnięciu oznaczonego miejsca i aktywowaniu go w ten sposób dostawca wtyczki otrzyma informację, że wywołałeś określoną stronę w naszym serwisie internetowym.

Nie mamy zatem wpływu na zakres danych, które gromadzi YouTube za pomocą tej wtyczki, według naszej najlepszej wiedzy przebiega to następująco: Za pomocą wtyczki

YouTube otrzymuje informację, że odwiedziłeś daną podstronę na naszej stronie internetowej. Po aktywacji wtyczki twoje dane osobowe zostaną przesłane od ciebie do dostawcy wtyczki i będą tam przechowywane (w przypadku dostawców amerykańskich – w USA). Ponieważ dostawca zbiera dane w szczególności za pośrednictwem plików cookie, zalecamy, by przed kliknięciem szarego pola usunąć wszystkie pliki cookie, korzystając z ustawień zabezpieczeń swojej przeglądarki.

Nie mamy wpływu na dane i procedury przetwarzania danych gromadzone przez YouTube. Nie znamy też pełnego zakresu zbierania danych, celów przetwarzania ani okresów przechowywania. Ponadto nie ma dostępnych informacji na temat usuwania przez YouTube zebranych danych. Obowiązuje regulamin dotyczący korzystania z serwisu i ochrony danych stosowany przez dostawcę platformy społecznościowej.

Jeżeli jeśli jesteś zalogowany do YouTube, serwis może przypisać informacje do twojego konta. W takim przypadku odpowiednie informacje zostaną przekazane do twojego osobistego konta i będą tam przechowywane. Nie mamy wpływu na zawartość wtyczek ani na przesyłanie informacji do dostawców. Więcej informacji na temat celów i zakresu przetwarzania danych, a także na temat swoich praw w tym zakresie i opcji ustawień pozwalających chronić swoją prywatność można znaleźć w przepisach dostawcy dotyczących ochrony danych.

Dostawca wtyczki przechowuje dane na twój temat w formie profili użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub dostosowania treści swojej strony do potrzeb użytkowników. Taka ocena odbywa się w szczególności (również w przypadku użytkowników niezalogowanych) w celu prezentowania reklam odpowiadających zapotrzebowaniu oraz w celu powiadamiania innych użytkowników platformy społecznościowej o twojej aktywności na naszej stronie internetowej.

2. Podstawa prawna i cel przetwarzania

Wskazane cele przetwarzania stanowią nas uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Staramy się, by nasza strona internetowa była atrakcyjna i chcemy podnieść poziom interakcji z gośćmi dzięki wtyczce.

3. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i eliminacji

Masz prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych takich profili użytkownika, przy czym aby z niego skorzystać, należy skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczki. Można również zablokować wtyczki i dodatki w swojej przeglądarce.

IX. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeżeli twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś podmiotem danych (osobą, której dotyczą dane) w rozumieniu RODO i przysługują ci następujące prawa:

1. Prawo do informacji

Możesz zażądać od administratora, by potwierdził, czy dane osobowe na twój temat są przetwarzane.

Jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce, możesz zażądać od administratora następujących informacji:

(1)        cele przetwarzania danych osobowych;

(2)        kategorie przetwarzanych danych osobowych;

(3)        odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe na twój temat zostały lub zostaną udostępnione;

(4)        planowany okres przechowywania danych osobowych na twój temat, a w przypadku braku dokładnych informacji – kryteria ustalania okresu przechowywania;

(5)        istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych na twój temat, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora oraz prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania;

(6)        istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego;

Przysługuje ci prawo do zażądania informacji, czy dane osobowe na twój temat są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście możesz wystąpić o odpowiednie gwarancje zgodnie z art. 46 RODO w związku z przesyłaniem danych.

Aby skorzystać z prawa do bezpłatnego uzyskania informacji, należy zwrócić się bezpośrednio do nas (dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej) lub do naszego inspektora ochrony danych (por. pkt. I i II).

2. Prawo do sprostowania danych

Względem administratora masz prawo do sprostowania danych i/lub uzupełnienia danych, jeżeli przetwarzane dane osobowe na twój temat są nieprawidłowe lub niepełne. Administrator dokona sprostowania niezwłocznie.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Z zastrzeżeniem następujących warunków, możesz żądać ograniczenia przetwarzania dotyczących cię danych osobowych:

(1)        jeżeli kwestionujesz prawidłowość dotyczących cię danych osobowych, na okres pozwalający administratorowi danych zweryfikować prawidłowość danych osobowych;

(2)        jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

(3)        jeśli administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub

(4)        jeżeli sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21(1) RODO w oczekiwaniu na weryfikację, czy prawnie uzasadnione interesy administratora mają nadrzędny charakter wobec twoich interesów.

Jeśli przetwarzanie dotyczących ciebie danych osobowych zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie na podstawie twojej zgody lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

W przypadku ograniczenia przetwarzania zgodnie z powyższymi wymogami, przed zdjęciem takiego ograniczenia zostaniesz powiadomiony przez administratora.

4. Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia

Możesz zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących ciebie danych osobowych, a administrator jest zobowiązany, bez zbędnej zwłoki, usunąć takie dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

(1)        dotyczące ciebie dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

(2)        wycofujesz zgodę stanowiącą podstawę przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, przy czym nie ma żadnych innych podstaw prawnych przetwarzania.

(3)        wnosisz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosisz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

(4)        dotyczące ciebie dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

(5)        dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

(6)        dotyczące ciebie dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO.

b) Informacje przekazywane stronom trzecim

Jeśli administrator upublicznił dane osobowe na twój temat, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, wówczas – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje on rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że jako podmiot danych żądasz, by administratorzy usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie jest konieczne

(1)        do korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji;

(2)        do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

(3)        do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w lit. a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, lub

(4)        do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do powiadomienia

Jeżeli skorzystałeś z prawa do sprostowania danych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania względem administratora, ma on obowiązek powiadomić o każdym przypadku sprostowania danych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania wszystkich odbiorców, którym zostały przekazane dotyczące ciebie dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.

Masz prawo do uzyskania informacji od administratora na temat tych odbiorców.

6. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania dotyczących ciebie danych osobowych, które przekazałeś administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto masz prawo do przesłania tych danych do innego administratora bez przeszkód ze strony administratora, któremu przekazano te dane osobowe, jeżeli

(1)        przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody według art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, oraz

(2)        przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z tego prawa, możesz również zażądać, aby dotyczące ciebie dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio przez administratora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to negatywnie wpłynąć na wolności i prawa innych osób.

Prawo przenoszenia danych nie przysługuje w przypadku przetwarzania koniecznego w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w zakresie sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w każdym momencie, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących ciebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO.

Administratorowi nie wolno wówczas przetwarzać danych osobowych na twój temat, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania, nadrzędnych wobec twoich interesów, praw i wolności lub przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

8. Prawo do cofnięcia deklarowanej zgody dla celów przepisów prawa ochrony danych

Masz prawo do cofnięcia w dowolnej chwili zgody dla celów przepisów prawa ochrony danych. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na ww. zgodzie przed jej cofnięciem.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych na twój temat narusza rozporządzenie (RODO).

Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, powiadomi skarżącego o postępach i wynikach tych postępowania, w tym o prawie do środka ochrony prawnej przed sądem zgodnie z art. 78 RODO.

organ ochrony danych właściwy dla nas to Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, adres siedziby: Königstraße 10a, 70173 Stuttgart, Niemcy, adres do korespondencji: P.O. Box 10 29 32, 70025 Stuttgart, Germany, więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de.

X. Linki do innych stron internetowych

To oświadczenie o ochronie prywatności danych dotyczy wyłącznie strony internetowej Südzucker. Podstrony tej strony internetowej mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Nasze oświadczenie o ochronie prywatności danych nie obejmuje tych stron internetowych. Zalecamy uważne zapoznanie się z zasadami ochrony danych każdej strony internetowej zbierającej dane osobowe po opuszczeniu naszej strony internetowej lub sklepu internetowego.

XI. Bezpieczeństwo

Stosujemy niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony twoich danych osobowych przed bezprawnym lub przypadkowym dostępem do nich, usunięciem, zmianą lub utratą, a także przed nieuprawnionym ujawnieniem. Szyfrujemy twoje dane w trakcie przesyłania przez naszą stronę internetową i stosujemy tzw. połączenie SSL (Secure Socket Layer). Zabezpieczamy naszą stronę internetową i nasze inne systemy oraz dane osobowe poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w szczególności przeciwko utracie, zniszczeniu, nieupoważnionemu dostępowi, zmianie lub przekazywaniu osobom trzecim.

XII. Dostępność i zmiany

To oświadczenie o ochronie prywatności danych jest dostępne do wglądu [link do strony internetowej, sekcja dotycząca ochrony danych] Możesz także zapisać lub wydrukować niniejszą deklarację o ochronie danych, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności danych w dowolnym momencie lub do dostosowania do wymogów prawnych. Z tego względu prosimy sprawdzać aktualne oświadczenie o ochronie prywatności danych przy każdej wizycie na stronie internetowej.

Wersja: 1.0 maj 2018