Verklaring gegevensbescherming

Verklaring gegevensbescherming

Südzucker AG hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en uw persoonsgegevens, alsook aan de vereiste gegevensbeveiliging. Daarom verzamelen, verwerken en gebruiken we uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de hieronder beschreven beginselen en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU en de Duitse Federale Wet Gegevensbescherming (BDSG) die op Südzucker AG van toepassing zijn.

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (“AVG”) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de EU-lidstaten, alsmede andere toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen voor de werking van de website www.beefeed.com (hierna te noemen de “website”) is:

Südzucker AG
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim, Duitsland

Tel.: +49 (0) 621 421-0
Fax: +49 (0) 621 421-234
E-Mail: info@suedzuckergroup.com
Website: https://www.suedzucker.com

vertegenwoordigd door de

voorzitter van de raad van commissarissen: Dr. Stefan Streng
Raad van Bestuur: Dr. Niels Pörksen (CEO), Ingrid-Helen Arnold, Stephan Büttner, Hans-Peter Gai, Thomas Kölbl, Dr. Stephan Meeder

(hierna “Südzucker” of “wij” genoemd).

Indien u bezwaar wenst te maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door ons overeenkomstig deze gegevensbeschermingsverklaring als geheel of voor afzonderlijke maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail, fax of brief aan de bovengenoemde contactgegevens of aan onze functionaris voor gegevensbescherming richten. Via de aangegeven contactgegevens kunt u ook te allen tijde kosteloos informatie krijgen over uw persoonsgegevens.

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke kan worden gecontacteerd op:

Südzucker AG
Data Protection Officer
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim

E-mail: datenschutz@suedzucker.de.

III. Uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de “Betrokkene” genoemd). Südzucker verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om de website aan u ter beschikking te stellen. Alleen persoonsgegevens zoals uw naam en uw e-mailadres worden geregistreerd als u deze informatie vrijwillig hebt verstrekt of ermee hebt ingestemd dat ze worden geregistreerd. Voor technisch noodzakelijke gegevens verwijzen wij naar de toelichting onder “V. Beschikbaarstelling van de Website en aanmaak van logbestanden/protocolbestanden” en onder “VI. Gebruik van cookies”.

IV. Algemene informatie over gegevensverwerking

 1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens (hierna ook “Gegevens” genoemd) van Betrokkenen, d.w.z. van bezoekers van de Website, via onze Website voor zover dat noodzakelijk is om een goed functionerende Website alsmede onze inhoud en diensten te kunnen leveren. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in het algemeen alleen met de toestemming van de gebruiker. Uitzonderingen zijn onder meer gevallen waarin de verwerking van gegevens bij wet is toegestaan, vereist is om een overeenkomst na te komen of technisch noodzakelijk is.

 1. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Indien wij de toestemming van de Betrokkene hebben verkregen voor verrichtingen met persoonsgegevens, dient Art. 6 (1) (a) AVG als rechtsgrondslag.

Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de Betrokkene partij is, dient Art. 6 (1) (b) AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient Art. 6 (1) (c) AVG als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de Betrokkene of van een andere natuurlijke persoon, dient Art. 6 (1) (d) AVG als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is om de wettelijke belangen van ons bedrijf of van een derde partij te beschermen, en deze belangen niet opwegen tegen de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de Betrokkene, dient Art. 6 (1) (f) AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

 1. Wissen van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de Betrokkene worden gewist of afgeschermd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien dit wordt voorgeschreven door Europese of nationale wetgevers in EU-richtlijnen, -wetten of andere verordeningen waaraan de voor de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen. Verdere gegevensverwerking wordt ook geblokkeerd of gegevens worden gewist wanneer een wettelijk voorgeschreven bewaartermijn is verstreken, tenzij verdere bewaring van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract.

V. Beschikbaarstelling van de Website en aanmaak van logbestanden / protocolbestanden

 1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Wanneer de Website louter ter informatie wordt gebruikt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server of provider doorgeeft en die technisch noodzakelijk zijn om u onze Website te kunnen laten zien en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen.

Wij hebben Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, Duitsland (hierna te noemen “Mittwald”) ingeschakeld voor de hosting en technische voorziening van onze Website. Wij hebben met Mittwald de overeenkomst gesloten over de opdracht tot verwerking van persoonsgegevens die vereist is volgens de gegevensbeschermingswetgeving in overeenstemming met Art. 28 AVG. Volgens deze overeenkomst verbindt Mittwald zich ertoe de noodzakelijke bescherming van uw gegevens te waarborgen en deze uitsluitend namens ons en volgens onze instructies te verwerken met inachtneming van de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Meer informatie over Mittwald is beschikbaar op hun website: https://www.mittwald.de/.

De volgende gegevens staan in logbestanden of protocolbestanden die door Mittwald in het kader van hosting ter beschikking worden gesteld:

(1) browsertype en gebruikte versie, indien u in uw browserinstellingen toestemming hebt gegeven voor transmissie;
(2) het besturingssysteem en de internetprovider van de gebruiker;
(3) datum en tijd van de servervraag;
(4) aantal bezoeken;
(5) duur van het verblijf op de Website;
(6) eerder bezochte website, alleen als deze linkte naar onze Website en de bezoeker op deze link klikte;
(7) het IP-adres van de gebruiker, dat door Mittwald in het systeem wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen;
(8) volume van verzonden/overgebrachte gegevens;
(9) geografische oorsprong van de toegang.

De gegevens worden door Mittwald opgeslagen op in Duitsland gehoste servers. Mittwald gebruikt deze informatie voor het in onze opdracht aangegeven doel. Er is geen sprake van onafhankelijk gebruik van gegevens door Mittwald of van ongeoorloofde bekendmaking aan derden. Deze gegevens worden niet samen met de andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

 1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is Art. 6 (1) zin 1 (f) AVG.

 1. Doel van de gegevensverwerking

Tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de Website of de inhoud daarvan op de computer van de gebruiker af te leveren. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie worden opgeslagen.

Het opslaan van alle bovenstaande informatie ((1) – (9)) in logbestanden of protocolbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de Website te waarborgen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de Website te optimaliseren en om de noodzakelijke beveiliging van onze IT-systemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats. Wij hebben ook een legitiem belang bij het verwerken van gegevens voor deze doeleinden in overeenstemming met Art. 6 (1) (f) AVG.

 1. Bewaartermijn

IP-adressen van gebruikers worden geanonimiseerd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel van hun verzameling te realiseren. Dit is het geval aan het einde van de desbetreffende sessie van de gebruiker. Het is dan niet meer mogelijk om de client die toegang heeft toe te wijzen.

De bewaartermijn van de logbestanden voor de bovengenoemde doeleinden bedraagt ten hoogste 60 dagen.

 1. Bezwaar en mogelijkheid tot verwijdering

Het registreren van gegevens om de Website te kunnen aanbieden en het opslaan van gegevens in logbestanden zijn essentieel voor het gebruik van een website. De gebruiker heeft niet de mogelijkheid bezwaar te maken.

VI. Gebruik van cookies

 1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser worden opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke string waarmee de browser bij een volgend bezoek aan de website duidelijk kan worden geïdentificeerd. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden weer gewist na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (bekend als “sessiecookies”). Andere cookies blijven op uw computer en hiermee kunnen we uw computer bij uw volgende bezoek herkennen, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Bij toegang tot onze Website informeren wij gebruikers door middel van een cookiebanner (zie paragraaf “X.3 Privacy-instellingen met Cookiebot”) over het gebruik van cookies (technisch noodzakelijke cookies, voorkeurcookies, statistische cookies en marketingcookies) en hebben wij de toestemming die volgens de gegevensbeschermingswetgeving vereist is voor het plaatsen van de cookies waarvoor toestemming nodig is, technisch ingesteld. Afgezien van de technisch noodzakelijke cookies, moet altijd vooraf toestemming worden gegeven voor het plaatsen van cookies op uw computer. Hetzelfde geldt voor andere technische maatregelen, zoals het gebruik van pixels op onze website. Gebruikers worden ook naar deze verklaring gegevensbescherming verwezen via de infobanner.

Hieronder geven wij u een overzicht van het doel van de gebruikte cookies en de respectievelijke opt-out mogelijkheden. Bovendien kunt u uw cookie-instellingen (te allen tijde op te roepen via het schuifpictogram linksonder in het scherm) te allen tijde aanpassen en uw toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken. U vindt ook een gedetailleerde lijst van alle cookies, met inbegrip van het doel, de aanbieder en de geldigheidsduur, in onze cookiebanner.

(a) Technisch noodzakelijke cookies:

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de browser die toegang verschaft ook kan worden geïdentificeerd nadat de gebruiker naar een andere pagina is gegaan. Technisch noodzakelijke (essentiële) cookies worden gebruikt om uw bezoek aan onze website vlot te laten verlopen. Dit omvat bijvoorbeeld de opslag van uw individuele cookie-instellingen voor onze website. Deze cookies zijn noodzakelijk om u een veilig bezoek aan onze website te kunnen garanderen en kunnen niet worden uitgezet.

De volgende technisch noodzakelijke cookies worden op uw computer opgeslagen en aan ons doorgegeven telkens wanneer u een webpagina opent:

(1) CookieConsent: opslag van de toestemmingsstatus van de gebruiker voor cookies op de huidige domeinen (geldigheid: 1 jaar).

(2) wordpress_test_cookie: controle of cookies kunnen worden ingesteld in de browser (geldigheid: sessie).

Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

Voor meer informatie over de technische cookies die nodig zijn om onze website te beveiligen, verwijzen wij u naar paragraaf “X.2 Gebruik van Google ReCAPTCHA”.

(b) Voorkeurcookies:

Wij gebruiken cookies om onze website te personaliseren door uw taalinstellingen en de beslissingen die u neemt bij het gebruik van onze website op uw computer op te slaan voor uw toekomstige bezoeken. Deze voorkeurcookies bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

Wij gebruiken momenteel geen voorkeurcookies op onze website.

(c) Cookies voor statistieken:

Wij gebruiken ook cookies op onze website waarmee wij het surfgedrag van onze gebruikers kunnen analyseren.

Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven:

(1) ingevoerde zoektermen;
(2) frequentie van toegang tot de webpagina;
(3) gebruik van de Website-functie;
(4) duur van het bezoek;

De aldus verzamelde gebruikersgegevens worden met behulp van technische voorzorgsmaatregelen geanonimiseerd. Daarom is de toewijzing van de gegevens aan de gebruiker die toegang heeft niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van gebruikers opgeslagen.

Statistische cookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door statistische cookies te gebruiken, kunnen wij te weten komen hoe onze website wordt gebruikt en hoe we onze diensten voortdurend kunnen optimaliseren. Voor meer informatie over technische maatregelen en externe dienstverleners verwijzen wij naar “VIII. Diensten voor websiteanalyse”.

(d) Marketingcookies:

Daarnaast worden cookies van derden geplaatst door het gebruik van reclame- en marketingdiensten. Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven op sites van derden en op socialemediaplatformen die voor u interessant kunnen zijn op basis van uw surfgedrag. Derden kunnen de op onze site verzamelde informatie combineren met bestaande informatie om u gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden.

Wij gebruiken de volgende technische maatregelen voor conversietracking en remarketing voor onze reclame- en marketingdiensten: Google Ads en Google Doubleclick. Wij gebruiken de technische maatregelen om kosten-batenanalyses te maken van de advertenties die wij aanbieden en om onze advertentieservice te optimaliseren. Ze worden ook gebruikt voor interacties met andere websites. Voor een beschrijving van de cookies, hoe ze werken, hun doel en de mogelijkheden om er bezwaar tegen te maken, verwijzen wij u naar de informatie onder “IX. Advertentie- en marketingdiensten voor reclame en retargeting”.

Om socialemediacontent in een ingesloten widget weer te geven, worden cookies en scripts ingesteld door onze embedded service provider Flowbox. Voor een beschrijving van de cookies, hoe ze werken, hun doel en de mogelijkheden om er bezwaar tegen te maken, verwijzen wij u naar “X.2 Gebruik van Flowbox om inhoud van sociale media weer te geven”.

Daarnaast worden cookies en scripts geplaatst met behulp van ons marketingautomatiseringssysteem, Net-Results. De cookies worden gebruikt om onze nieuwsbrief en Website interessant te maken voor onze gebruikers en om de interactie met bezoekers en geregistreerde e-mailabonnees te vergroten met behulp van het marketingautomatiseringssysteem. Voor een beschrijving van cookies, hoe ze werken, hun doel en bezwaarmogelijkheden, verwijzen wij u naar de uitleg onder “X.4 Gebruik van marketingautomatiseringssysteem Net-Results”).

 1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies (zie (a)) is Art. 6 (1) (f) AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor statistische of marketingdoeleinden of voor het opslaan van voorkeuren (zie (b) – (d)) is uw toestemming die is verleend via de cookiebanner in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) AVG.

 1. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van technisch noodzakelijke cookies is om u de mogelijkheid te bieden om onze website te gebruiken. Sommige functies op onze website kunnen niet worden uitgevoerd zonder cookies te gebruiken. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser opnieuw kan worden geïdentificeerd na een verandering van pagina. De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen.

Voor informatie over het doel en de bezwaarmogelijkheden voor cookies die worden gebruikt voor statistische en marketingdoeleinden en voor het opslaan van uw voorkeuren (zie (b) – (d)), zie de toelichting onder “VIII. Diensten voor websiteanalyse”, “IX. Advertentie- en marketingdiensten voor reclame en retargeting” en “X. Plugins en tools”.

 1. Bewaartermijn, bezwaar en mogelijkheid tot verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker, die ze doorstuurt naar onze site. Daarom hebt u, als gebruiker, ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt het verzenden van cookies deactiveren of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als de cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kan het zijn dat u niet alle functies van de website volledig kunt blijven gebruiken.

U kunt uw instellingen voor het gebruik van cookies via onze infobanner op elk moment voor de toekomst wijzigen via de cookie-instellingen links onderaan het scherm. Door de schuifregelaars voor de gewenste clusters te wijzigen, voorkomt u dat technische maatregelen worden uitgevoerd en cookies worden geplaatst.

VII. Communicatie

VII.1 Algemene contactverzoeken en gebruik van het contactformulier

 1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website is het mogelijk om contact met ons op te nemen via een opgegeven e-mailadres of een contactformulier. In alle gevallen worden de door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens opgeslagen. De omvang van de verwerkte persoonsgegevens en de persoonsgegevens die in elk afzonderlijk geval worden verwerkt, kan variëren naar gelang van het formulier of het contact. Dit omvat met name de volgende gegevens:

(1) uw voornaam en achternaam;
(2) uw communicatiegegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
(3) de daaruit voortvloeiende correspondentie (productinformatie, doel van de aanvraag en bericht).

Uw gegevens en de daaruit voortvloeiende correspondentie worden uitsluitend door ons verwerkt. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven. De gegevens worden alleen gebruikt voor het gesprek dat door de gebruiker wordt aangeknoopt, om telefonisch, per post, fax of e-mail contact met u op te nemen over uw vraag. Verplichte informatie en vrijwillige informatie worden vermeld in de contactformulieren.

Om uw inzendingen te beveiligen en om interacties op onze website door geautomatiseerde toegang, bijvoorbeeld door zogenaamde bots, te controleren en te voorkomen, gebruiken wij Google reCAPTCHA voor ons contactformulier. Voor meer informatie over Google reCAPTCHA, verwijzen wij naar onze uitleg onder “X.2 Gebruik van Google ReCAPTCHA”.

 1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in de loop van het verzenden van een e-mail of via het contactformulier zijn verzonden, is Art. 6 (1) (a) AVG. Als het doel van de gebruiker bij het leggen van contact is om een contract te sluiten, is de rechtsgrondslag voor verwerking Art. 6 (1) (b) AVG.

 1. Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons vrijwillig per e-mail of door het invullen van het contactformulier hebt toegezonden uitsluitend om contact op te nemen of om uw vragen over onze producten te beantwoorden.

 1. Bewaartermijn

Er worden geen contactaanvrragen op onze webserver opgeslagen. Alle contactaanvragen worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke contactpersoon binnen Südzucker AG.

De gegevens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor zij zijn verzameld. Voor persoonsgegevens die per e-mail of via ons contactformulier worden verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betrokken kwestie definitief is opgelost.

 1. Mogelijkheid tot intrekking en verwijdering

Gebruikers kunnen hun toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Indien gebruikers per e-mail of via het contactformulier contact met ons opnemen, kunnen zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van hun persoonsgegevens. In zo’n geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Intrekking kan te allen tijde geschieden via de contactgegevens onder I. en II. en het volgende e-mailadres info@suedzuckergroup.com. Zie ook XI. Alle persoonsgegevens die in het kader van het contact zijn opgeslagen, worden in dat geval gewist.

VII.2 Nieuwsbrief

 1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Het is mogelijk om u aan te melden voor onze e-mailnieuwsbrief op onze website. Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, gebruiken wij de door u verstrekte noodzakelijke gegevens om u onze e-mailnieuwsbrief toe te zenden in overeenstemming met de door u verleende toestemming. Wij sturen u op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief om u nieuws, aanbiedingen en informatie over Südzucker AG of onze producten te bezorgen.

Wanneer u een elektronische nieuwsbrief aanvraagt, verwerken wij met name de volgende gegevens:

(1) uw voor-* en achternaam*;
(2) uw e-mailadres*;
(3) of u hebt ingestemd met of bezwaar hebt gemaakt tegen het ontvangen van dergelijke berichten, met inbegrip van de datum en het tijdstip*.

Indien u zich hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief, verzamelen en verwerken wij alleen de gegevens die u hebt verstrekt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Verplichte informatie (*) en vrijwillige informatie worden aangegeven wanneer de gegevens worden verzameld.

Voor de technische uitvoering van de verzending en de beschikbaarstelling van en het toezicht op ons marketingautomatiseringssysteem (zie Paragraaf “X.4 Gebruik van marketingautomatiseringssysteem Net-Results”) hebben wij het bureau Interface Marketing BV, Waterstraat 67, 2970 Schilde, België (hierna te noemen “Interface Marketing”) in de arm genomen, dat de verstrekte gegevens namens ons verwerkt in overeenstemming met de noodzakelijke Gegevensbeveiligingsmaatregelen als een verwerker in de zin van Art. 28 AVG. De contractuele basis is overeengekomen. De gegevens worden door Interface Marketing uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief via ons marketingautomatiseringssysteem en voor de evaluatie van de prestaties van onze nieuwsbrief.

Meer informatie over Interface Marketing is beschikbaar op de website op: www.interface-marketing.com.

Nadat u zich hebt ingeschreven voor de e-mailnieuwsbrief, informeren wij u over uw inschrijving via een systeemgebonden informatie-e-mail. In deze e-mail hebt u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. De datum en het tijdstip alsmede de bron van de toestemming om een nieuwsbrief te ontvangen, worden ook in ons marketingautomatiseringssysteem opgeslagen.

Om onze nieuwsbriefdiensten verder te verbeteren, worden gegevens over het gebruik van onze nieuwsbrief en uw reactie daarop verzameld om niet-persoonlijke statistieken op te stellen. Daartoe bevatten de verspreide nieuwsbrieven web beacons of tracking pixels (hierna “Traceringsmaatregelen” genoemd). De traceringsmaatregelen worden gebruikt om informatie te verzamelen over de toegangsstatus, de hoeveelheid overgedragen gegevens, het aantal openingen en kliks, de ontvangen mailings, de browser, het besturingssysteem en de interface. Deze informatie wordt toegewezen aan uw e-mailadres en gekoppeld aan een unieke ID. Conversietracking kan ook worden gebruikt om te analyseren of een vooraf bepaalde actie (bv. een link naar een evenement) heeft plaatsgevonden nadat op de link in de nieuwsbrief is geklikt. De verzamelde gegevens worden in ons marketingautomatiseringssysteem samengevoegd met de gegevens die op onze Website zijn verzameld (zie “X.4 Gebruik van marketingautomatiseringssysteem Net-Results”).

 1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die worden doorgegeven in het kader van het geven van toestemming voor het verzenden van onze nieuwsbrief en voor de tijdelijke opslag van gegevens voor de evaluatie van prestaties is Art. 6 (1) (a) AVG. Wij hebben er belang bij rechtstreeks reclame te maken en uw reactie op de inhoud van de nieuwsbrief te evalueren om met succes op de markt te kunnen concurreren.

 1. Doel van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden door ons en onze dienstverlener Interface Marketing uitsluitend verwerkt ten behoeve van de verwerking en verzending van onze nieuwsbrief en de evaluatie van het succes van een bepaalde nieuwsbrief. Geanonimiseerde statistieken over uw gebruik van en reactie op onze nieuwsbrief helpen ons om onze diensten beter af te stemmen op de interesses van onze abonnees. Dit vormt ook het noodzakelijke rechtmatige belang bij de verwerking van gegevens.

 1. Bewaartermijn

Uw gegevens worden opgeslagen op gehoste servers van Interface Marketing bij Net-Results. Interface Marketing gebruikt deze informatie uitsluitend om de nieuwsbrief te versturen en het gebruik van de nieuwsbrief namens ons te evalueren. Er vindt geen zelfstandig gebruik van de gegevens door Interface Marketing plaats, bv. voor het leggen van contacten of het doorsturen aan derden.

De gegevens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor zij zijn verzameld. Voor persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt met het oog op de aanvraag en de verzending van de nieuwsbrief, is dat het geval als uw toestemming voor de verwerking is ingetrokken. Na opzegging van de nieuwsbrief worden alle opgeslagen gegevens gewist.

 1. Bezwaar en mogelijkheid tot verwijdering

U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor de inschrijving op de nieuwsbrief te allen tijde intrekken.

U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen door ons een bericht te sturen per e-mail (info@suedzuckergroup.com)te sturen of via een link in de nieuwsbrief waarmee u zich kunt uitschrijven.

VIII. Diensten voor websiteanalyse

VIII.1 Gebruik van Matomo / Piwik

 1. Beschrijving en doel van de gegevensverwerking

Onze website werd uitgerust met de opensource-webanalyseservice Matomo (voorheen Piwik).

We gebruiken op onze website cookies waarmee we het surfgedrag van onze gebruikers kunnen analyseren. Zo kunnen we analyseren hoe vaak webpagina’s worden bekeken of bepaalde functies van de website worden gebruikt. De gebruikersgegevens worden tijdens het verzamelen geanonimiseerd aan de hand van een technische voorzorgsmaatregel. Hierdoor kunnen de gegevens niet meer worden gekoppeld aan de gebruiker die de pagina bezocht. Deze geanonimiseerde gegevens worden niet samen met persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

Bij het bezoeken van afzonderlijke pagina’s op onze website worden de volgende gegevens automatisch doorgegeven aan onze webserver via het geïntegreerde script in de internetbrowser van uw eindapparaat:

– IP-adres van het toegangssysteem van de gebruiker

– De bezochte website en het tijdstip van het bezoek

– De website vanwaar de gebruiker op de bezochte website is gekomen (referrer)

– De subpagina’s die werden bekeken vanaf de bezochte website

– De duur van het bezoek aan de website

– De frequentie van toegang tot de website

Land van herkomst – het apparaat, het besturingssysteem en de browser.

Volgende analyse – Er worden cookies opgeslagen op uw apparaat:

(1) _pk_id: Onderscheid tussen gebruikers en sessies. Geldigheid 13 maanden,

(2) _pk_ref: Bepaling van de bron van het bezoek. Geldigheid 6 maanden,

(3) _pk_ses: Identificatie van bezoekers. Geldigheid 30 minuten.

Ga voor meer informatie over het opensource-project van Matomo en de privacy-instellingen van de software naar https://matomo.org/privacy/.

 1. Doel en rechtmatigheid van de gegevensverwerking

We maken gebruik van statistische cookies om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door het gebruik van statistische cookies kunnen we achterhalen hoe onze website wordt gebruikt en kunnen we onze diensten blijven optimaliseren.

Volgens de door u verleende toestemming gebeurt de verwerking van persoonlijke gegevens met behulp van cookies voor statistische doeleinden (tracking cookies) op basis van art. 6 (1) (a) AVG in combinatie met sectie 25 (1) TDDDG.

 1. Mogelijkheid tot herroeping, bezwaar en verwijdering

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen, opslaan en gebruiken van informatie door Matomo in de toekomst.

 1. a) U kunt de opslag van cookies door Matomo voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen.
 2. b) U kunt uw toestemming voor het verzamelen van uw gegevens door Matomo op elk moment intrekken door het te deactiveren in onze cookie-instellingen.

Dat doet u met de schuifbalk onder het cluster ‘Statistieken’.Houd er echter rekening mee dat alle functies van de website mogelijk niet volledig beschikbaar zijn indien u uw toestemming deactiveert.

IX. Advertentie- en marketingdiensten voor reclame en retargeting

Wij maken gebruik van reclame- en retargetingdiensten en -aanbiedingen van derden op onze website. Daarbij worden persoonsgegevens vaak aan externe dienstverleners verstrekt of automatisch doorgegeven. De aard, de omvang en het doel van deze verwerking van persoonsgegevens worden hieronder opgesomd en toegelicht.

IX.1 Gebruik van Google Ads en Google DoubleClick

 1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Wij gebruiken het onlinereclameprogramma “Google Ads” en “Google DoubleClick” van de aanbieder Google om met behulp van reclamemedia (zogenaamde “advertenties”) op websites van derden de aandacht te vestigen op onze aanbiedingen in de shop. Wij kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclameacties zijn in verhouding tot de gegevens van de reclamecampagnes. Op die manier streven wij ernaar u reclame te tonen die voor u van belang is, onze website voor u interessanter te maken en een eerlijke berekening van de reclamekosten te bereiken.

Deze advertenties worden door Google geleverd via zogenaamde “advertentieservers”. Voor dit doel gebruiken wij ad server cookies, die kunnen worden gebruikt om bepaalde parameters voor het meten van succes te meten, zoals de weergave van advertenties of kliks door gebruikers. Als u onze winkel bezoekt via een advertentie van Google, zal Google cookies opslaan op uw apparaat. Deze cookies zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren en verliezen hun geldigheid na 30 dagen. Gewoonlijk worden de unieke cookie-ID, het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), de laatste impressie (relevant voor conversies na weergave) en opt-out-informatie (waarmee wordt aangegeven dat de gebruiker niet langer wenst te worden aangesproken) als waarden in de cookies opgeslagen.

De door Google gebruikte marketingcookies veranderen van tijd tot tijd en worden daarom altijd actueel weergegeven in onze cookiebanner incl. doel en geldigheidsduur.

Dankzij deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Indien een gebruiker bepaalde pagina’s van een website van een adverteerder bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Aan elke Google Ads-klant wordt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen daarom niet worden getraceerd op websites van Google Ads-klanten.

Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens in het kader van de voornoemde reclameacties. Wij ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Dankzij deze evaluaties kunnen wij nagaan welke van de gebruikte reclameacties bijzonder doeltreffend zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens uit het gebruik van de reclamemedia; in het bijzonder kunnen wij de gebruikers op basis van deze informatie niet identificeren.

Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding tot stand met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door middel van dit instrument verzamelt en informeren u daarom overeenkomstig onze stand van kennis: Door de integratie van Ads Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt bezocht of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u geregistreerd bent voor een Google-dienst, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet op Google-diensten bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres verkrijgt en opslaat.

Voor informatie van Google over GoogleAds Conversion:

https://ads.google.com/intl/en_uk/home/faq/gdpr/

Naast GoogleAds Conversion maken wij ook gebruik van Ads Remarketing. Dit is een procedure waarmee we u opnieuw willen aanspreken. Via deze toepassing kunnen onze advertenties aan u worden getoond wanneer u verder surft op het internet na een bezoek aan onze website. Dit gebeurt door middel van cookies die in uw browser worden opgeslagen en die Google gebruikt om uw gebruiksgedrag vast te leggen en te analyseren wanneer u verschillende websites bezoekt. Op die manier kan Google uw vorige bezoek aan onze website vaststellen. Google combineert naar eigen zeggen de in het kader van remarketing verzamelde gegevens niet met uw persoonsgegevens, die door Google kunnen worden opgeslagen. Volgens Google wordt met name bij remarketing gebruik gemaakt van pseudonimisering.

Voor informatie van Google over Google Ads Remarketing: https://support.google.com/google-ads/answer/9028179?hl=en.

De door Google verzamelde gegevens worden ons in geaggregeerde statistieken ter beschikking gesteld. Hier leren we het totale aantal gebruikers kennen die op een advertentie hebben geklikt en werden omgeleid naar een pagina met de Google Ads. Deze informatie wordt door ons gebruikt om conversiestatistieken op te stellen, evenals aangepaste doelgroepen en om deze te evalueren. Wij wijzen erop dat wij Google geen gegevens verstrekken voor het uitvoeren van een Custom Audiences-proces.

 1. Doel en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Het is voor ons belangrijk om onze website of shop aantrekkelijk te maken en de interactie met onze bezoekers te vergroten met behulp van deze dienst. Wij maken gebruik van de reclame- en marketingdiensten, met name het gebruik van Google Ads of Google DoubleClick, voor onze conversietracking en remarketing. Wij gebruiken de door Google via de dienst GoogleAds / Google DoubleClick verstrekte statistieken uitsluitend voor de prestatiemeting van onze advertenties, om het succes van specifieke marketingacties te meten.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van marketingcookies en functies van GoogleAds en Google DoubleClick is gebaseerd op uw toestemming via de respectieve cookie-instellingen of onze cookiebanner (Art. 6 (1) (a) AVG).

 1. Bewaartermijn

Wij zullen de informatie die ons door Google is verstrekt uiterlijk na zes maanden verwijderen.

 1. Mogelijkheid van intrekking, verzet en verwijdering

U kunt uw toestemming via de cookiebanner intrekken of bezwaar maken tegen het verzamelen, opslaan en gebruiken van informatie door Google op elk gewenst moment met werking voor de toekomst via de volgende kanalen /:

a) U kunt het opslaan van cookies deactiveren via de desbetreffende instellingen of uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt zodra er cookies worden geplaatst. Om dit te doen, moet u de nodige instellingen wijzigen in de browsermenu’s Voorkeuren of Opties. Wij wijzen erop dat sommige delen van onze website dan mogelijk niet meer, d.w.z. slechts in beperkte mate, naar behoren functioneren.

b) U kunt bezwaar maken door de door Google aangeboden add-on voor deactivering te installeren. Meer informatie hierover is te vinden op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

c) U kunt uw instellingen voor het gebruik van cookies via onze cookiebanner op elk moment wijzigen via de cookie-instellingen (toegankelijk via het schuifpictogram). Onder Marketing kunt u de relevante cookies of het gebruik van Google Ads en Google DoubleClick uitschakelen door de schuifregelaar te veranderen.

Wij wijzen u er echter op dat u in geval van deactivering of opt-out mogelijk alle functies van de website niet volledig kunt gebruiken.

X. Plugins & Tools

Wij gebruiken extensies, plugins en aanbiedingen van externe dienstverleners op onze website voor de uniforme presentatie ervan en om onze cookiebanner aan te bieden. Daarbij worden persoonsgegevens vaak doorgegeven of automatisch doorgegeven aan externe dienstverleners. Hieronder worden de aard, de omvang en het doel van deze verwerking van persoonsgegevens opgesomd en toegelicht:

X.1 Gebruik van Google reCAPTCHA

 1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website en voor ons contactformulier gebruiken wij Google reCAPTCHA om interacties op onze website door geautomatiseerde toegang, bv. door zogenaamde bots, te controleren en te voorkomen. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna alleen “Google” genoemd.

Met deze dienst kan Google bepalen vanaf welke website een verzoek wordt verzonden en vanaf welk IP-adres u het zogenaamde reCAPTCHA-invoerveld gebruikt. Behalve uw IP-adres kan Google ook andere informatie verzamelen die nodig is voor het aanbieden en garanderen van deze dienst. Google maakt gebruik van “cookies” of “cookies van derden”. Dit zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer of het eindapparaat dat u gebruikt (tablet, smartphone, enz.) (zie VI. Gebruik van cookies).

De volgende cookies worden door reCAPTCHA geplaatst:

(1) _rc::a (Geldigheid: persistent),
(2) _rc::b (Geldigheid: sessie),
(3) _rc::c (Geldigheid: sessie),
(4) _rc::d (Geldigheid: persistent).

Google is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. Google biedt meer informatie over de algemene behandeling van uw gebruikersgegevens op https://policies.google.com/privacy.

 1. Doel en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van Google reCAPTCHA is gebaseerd op uw toestemming in dit verband via de cookie-instellingen of onze cookiebanner Art. 6 (1) (a) AVG. Het doel hiervan is de veiligheid van onze website te verbeteren en ongewenste, geautomatiseerde toegang in de vorm van spam of iets dergelijks te voorkomen, en daarmee ook de veiligheid van een bezoeker van onze website te verbeteren.

 1. Intrekking, bezwaar en verwijdering

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen, opslaan en gebruiken van informatie door Google met werking voor de toekomst via de volgende methoden:

a) U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen, opslaan en gebruiken van informatie door Google met werking voor de toekomst via de opt-out link https://adssettings.google.com/authenticated of u kunt zich afmelden voor de Google-dienst.
b) U kunt ook voorkomen dat cookies van Google worden opgeslagen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen.
c) U kunt uw toestemming voor de registratie van uw gegevens door Google reCAPTCHA op elk moment intrekken door de schuifregelaar onder de cluster “Functioneel” in onze cookie-instellingen te deactiveren.

Wij wijzen u er echter op dat u in geval van deactivering of opt-out mogelijk alle functies van de website niet volledig kunt gebruiken.

X.2 Privacy-instellingen met Cookiebot

 1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de cookiebot.com-diensten van de provider Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna te noemen “Cookiebot”) op onze website voor het aanbieden van onze cookiebanner. Het systeem beheert het gebruik van externe providers, technische maatregelen en cookies door middel van verleende of geweigerde toestemming.

Cookiebot verwerkt de volgende gegevens voor de verstrekking van:

(1) uw IP-adres, door Cookiebot geanonimiseerd tijdens het verzamelen (de laatste drie cijfers zijn op “0” gezet);
(2) andere informatie over de gebruikte browser en versie;
(3) datum en tijd van uw bezoek aan onze Website en de instellingen die u hebt gemaakt via onze cookiebanner;
(4) de URL van de website waartoe toegang is verkregen;
(5) een anonieme, willekeurige en gecodeerde sleutel (ID);
(6) uw gegeven toestemming of individuele privacy-instellingen;

en maakt gebruik van de lokale opslag op uw eindapparaat en het plaatsen van cookies (zie hoofdstuk “VI. Gebruik van cookies”) om deze informatie lokaal in uw browser op te slaan. Daartoe worden uw individuele instellingen en uw ID in een cookie opgeslagen, zodat bij uw volgende bezoek aan onze website rekening wordt gehouden met de door u ingevoerde instellingen.

De bewaartermijn is de periode waarin de door de cookiebanner verwerkte gegevens worden bewaard met het oog op het beheer van de toestemming. Toestemmingsgegevens (verleende toestemming en intrekking van toestemming) worden één jaar bewaard. Binnen deze periode is geen nieuwe toestemming vereist, tenzij nieuwe systemen worden ingevoerd of een nieuw wettelijk of regelgevingskader het nodig maakt nieuwe toestemming te verkrijgen.

Meer informatie over de gegevensverwerking door Cookiebot vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Cookiebot op https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

 1. Rechtsgrondslag en doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking door Cookiebot is het verstrekken en beheren van de toestemmingen die door onze websitebezoekers zijn verleend op een zodanige wijze dat het beheer van de toestemmingen in overeenstemming is met de gegevensbescherming. Cookiebot wordt gebruikt voor het verifiëren van verleende en niet-verleende toestemming en het beheren van de individuele privacy-instellingen van onze gebruikers. De verwerking wordt uitgevoerd om de toestemming van de websitebezoeker te verkrijgen, herroepings- en bezwaarmogelijkheden te bieden, bewijs te leveren dat de toestemming is verkregen (tijdstip van toestemming, gebruikt eindapparaat) en de gebruiker te identificeren met het oog op het beheer van zijn/haar individuele privacy-instellingen.

Het gebruik van een cookiebanner en het beheer en de opslag van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn gebaseerd op onze wettelijke verplichting om een Website aan te bieden die in overeenstemming is met de gegevensbescherming (Art. 6 (1) (c) AVG). De rechtsgrondslag voor het gebruik van de dienstverlener Cookiebot is eveneens Art. 6 (1) (f) AVG. Wij hebben een legitiem belang bij wettelijk correcte documentatie en controleerbaarheid van de toestemming, alsmede bij de controle van onze op uw toestemming gebaseerde analysecampagnes door middel van de inzet van gespecialiseerde contractverwerkers en de bijbehorende technische implementatie.

 1. Bezwaar en mogelijkheid tot verwijdering

De verwerking van gegevens om een cookiebanner aan te bieden is essentieel voor de werking van de Website. De gebruiker heeft niet de mogelijkheid om bezwaar te maken zolang Südzucker wettelijk verplicht is om de toestemming van de gebruiker voor bepaalde gegevensverwerkingen te verkrijgen.

X.3 Gebruik van marketingautomatiseringssysteem Net-Results

 1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze Website hebben wij functies opgenomen van ons marketingautomatiseringssysteem “Net-Results”, een dienst die wordt aangeboden door Forward I.T. Solutions LLC. dba Net-Results, 1738 Wynkoop Street, Suite 201, Denver, CO 80202, USA (hierna te noemen “Net-Results”).

Voor de technische terbeschikkingstelling van en het toezicht op ons marketingautomatiseringssysteem hebben wij het bureau Interface Marketing BV, Waterstraat 67, 2970 Schilde, België (hierna “Interface Marketing” genoemd) ingezet, dat de verstrekte Gegevens met inachtneming van de nodige Gegevensbeveiligingsmaatregelen verwerkt als contractverwerker in de zin van Art. 28 AVG. De contractuele basis is overeengekomen.

Net-Results maakt gebruik van “cookies” of “cookies van derden”. Dit zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer of het eindapparaat dat u gebruikt (tablet, smartphone, enz.) en waarmee uw gebruik van onze Website kan worden geanalyseerd (zie VI. Gebruik van cookies).

De volgende cookies worden geplaatst door ons marketingautomatiseringssysteem:

(1) _acuuid (Geldigheid: 1 dag),
(2) _mauwe geldigheid: 2 jaar).

Dankzij de functies van ons marketingautomatiseringssysteem kunnen wij of onze contractant, Interface Marketing, identificeren welke e-mailkanalen onze websitebezoekers en nieuwsbriefabonnees gebruiken om toegang te krijgen tot onze website. Op die manier kunnen wij onze nieuwsbrief en het informatieaanbod op onze Website verbeteren en afstemmen op de behoeften van onze abonnees op de nieuwsbrief en bezoekers van de Website.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt ook overgebracht naar en opgeslagen op de Net-Results-server in de Verenigde Staten. Net-Results zal deze informatie gebruiken om rapporten over Websiteactiviteiten te evalueren.

Net-Results maakt ook gebruik van diensten van de provider Amazon Web Services, Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA, evenals een Content Delivery Network (kort “CDN”) van de provider cdnma.com.  

Meer informatie over het marketingautomatiseringssysteem van Net-Results vindt u op https://www.net-results.com/.

 1. Doel en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor marketingdoeleinden door toepassing van ons marketingautomatiseringssysteem is de toestemming die u hebt gegeven via de cookie-instellingen of onze cookiebanner in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) AVG.

Bovendien hebben wij een legitiem belang bij de voornoemde verwerkingsdoeleinden (Art. 6 (1) (f) AVG). Het is voor de verwerkingsverantwoordelijke van belang om onze Website en nieuwsbrief aantrekkelijk te maken en de interactie met bezoekers en geregistreerde e-mailabonnees te vergroten met behulp van ons marketingautomatiseringssysteem.

 1. Bewaartermijn

Uw gegevens worden opgeslagen op Net-Results-servers in de VS. Interface Marketing gebruikt deze informatie uitsluitend om de nieuwsbrief te versturen en het gebruik van de nieuwsbrief namens ons te evalueren en om onze nieuwsbrief en het aanbod van informatie op onze website te verbeteren en af te stemmen op de behoeften van onze nieuwsbriefabonnees en websitebezoekers. Er is geen onafhankelijk gebruik van de gegevens door Interface Marketing of Net-Results, noch worden de gegevens doorgestuurd naar derden.

De gegevens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor zij zijn verzameld. Voor persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt met het oog op de aanvraag en de verzending van de nieuwsbrief, is dat het geval als uw toestemming voor de verwerking is ingetrokken. Na opzegging van het abonnement op de nieuwsbrief worden alle opgeslagen gegevens in ons marketingautomatiseringssysteem gewist.

De via cookies verzamelde informatie wordt uiterlijk na twee jaar gewist op de servers van Net-Results.

 1. Intrekking, bezwaar en verwijdering

U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor ons marketingautomatiseringssysteem te allen tijde intrekken.

a) U kunt het opslaan van cookies, gebruikt door Net-Results, voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen.
b) U kunt uw toestemming voor het opnemen van uw gegevens door Net-Results op elk gewenst moment intrekken door het deactiveren van de schuifregelaar onder de cluster “Marketing” in onze cookie-instellingen.
c) Intrekking kan te allen tijde geschieden via de contactgegevens onder I. en II. en het volgende e-mailadres :info@suedzuckergroup.com. Zie ook XI. Alle persoonsgegevens die in ons marketingautomatiseringssysteem zijn opgeslagen, worden in dat geval gewist.

Wij wijzen u er echter op dat u bij deactivering of opt-out mogelijk niet alle functies van de Website volledig zult kunnen gebruiken (bijv. om u aan te melden voor onze nieuwsbrief).

XI. Rechten van de Betrokkene

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een Betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke:

 

 1. Recht op informatie

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken te bevestigen of uw persoonsgegevens door hem worden verwerkt. Indien een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verwerkingsverantwoordelijke:

(1) het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
(4) de geplande bewaartermijn van uw persoonsgegevens of, indien geen specifieke informatie beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de bewaartermijn;
(5) het bestaan van het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens te verlangen of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
(6) het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

U hebt het recht om informatie te vragen over het feit of uw persoonsgegevens aan een ander land of een internationale organisatie worden doorgegeven. In dit verband kunt u informatie opvragen over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht overeenkomstig Art. 46 AVG.

Om uw recht op gratis informatie uit te oefenen, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens in onze Imprint of met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie Sectie I en II).

 

 1. Recht op rectificatie

U hebt het recht op rectificatie en/of aanvulling ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke indien uw verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet de gegevens zonder onnodige vertraging corrigeren.

 

 1. Recht op beperking van de verwerking

U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden:

(1) indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren;
(2) de verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
(3) de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt deze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
(4) indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en het nog niet zeker is of de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw belangen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens – met uitzondering van de opslag van gegevens – alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van aanzienlijk openbaar belang van de Unie of van een lidstaat.

Indien de verwerking op grond van de bovengenoemde voorwaarden is beperkt, wordt u daarvan door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gesteld voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

 

 1. Recht op wissen

a) Verplichting tot verwijdering

U kunt verzoeken dat de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging wist, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht dit onmiddellijk te doen indien een van de volgende gevallen van toepassing is:

(1) indien uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
(2) u uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig Art. 6 (1) (a) intrekt en er geen andere rechtsgrondslag is voor de verwerking van de Gegevens.
(3) u overeenkomstig Art. 21 (1) AVG bezwaar maakt tegen de verwerking van de gegevens en er geen dwingende wettelijke gronden voor de verwerking zijn, of u bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 (2) AVG.
(4) uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
(5) uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;
(6) uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, AVG.

b) Informatie aan derden

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is de persoonsgegevens te wissen op grond van Art. 17 (1) AVG, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke stappen, met inbegrip van technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u, als Betrokkene, deze verwerkingsverantwoordelijken hebt verzocht om alle koppelingen naar, of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te wissen.

c) Uitzonderingen

Het recht om gegevens te wissen bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is;

(1) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
(2) om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
(3) voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims.

 

 1. Recht op informatie

Indien u jegens de verwerkingsverantwoordelijke het recht op rectificatie, wissen of beperking van de verwerking hebt doen gelden, is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van de rectificatie of wissing van de gegevens of de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U behoudt zich het recht voor te worden geïnformeerd over de ontvangers van uw gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke.

 

 1. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die aan de verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en u hebt het recht deze gegevens zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, mits;

(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) (a) AVG; en
(2) de verwerking op geautomatiseerde wijze geschiedt.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierbij niet worden aangetast.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

 

 1. Recht van bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie op grond van Art. 6 (1) (e) of (f) AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden; dit omvat ook het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke direct-marketing.

De verwerkingsverantwoordelijke zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering.

 

 1. Recht om de verklaring van toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

U hebt het recht uw verklaring van toestemming voor gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de wettigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

 

 1. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de voortgang en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep in rechte overeenkomstig artikel 78 AVG.

De voor ons verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming is Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit [commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van de deelstaat Baden-Württemberg], verblijfsadres: Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart, Duitsland, postadres: PO Box 10 29 32, 70025 Stuttgart, Duitsland; nadere informatie is online beschikbaar op www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de.

XII. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Als verantwoordelijke onderneming gebruiken wij uw gegevens niet voor profilering of geautomatiseerde besluitvorming.

XIII. Links naar andere websites

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt uitsluitend voor de internetaanwezigheid van Südzucker AG. De webpagina’s in het kader van deze internetaanwezigheid kunnen links bevatten naar websites van derden of socialemediaplatformen. Onze verklaring inzake gegevensbescherming heeft geen betrekking op deze websites of aanbieders. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan de bepalingen inzake gegevensbescherming van elke website die persoonsgegevens verzamelt, aandachtig te lezen.

XIV. Beveiliging

Wij nemen de nodige veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onwettige of onbedoelde toegang of wissing, wijziging of verlies of ongeoorloofde openbaarmaking. Wij versleutelen uw gegevens tijdens de overdracht via onze website en gebruiken SSL-verbindingen (Secure Socket Layer) en TLS-verbindingen (Transport Layer Security). Wij beschermen onze website en onze andere systemen en persoonsgegevens door middel van passende technische en organisatorische maatregelen tegen, met name, verlies, vernietiging, ongeoorloofde toegang, wijziging of bekendmaking aan derden.

XV. Beschikbaarheid en wijzigingen

U kunt deze gegevensbeschermingsverklaring inzien op https://beefeed.com/nl/privacy/. Bovendien kunt u deze gegevensbeschermingsverklaring opslaan of afdrukken door gebruik te maken van de desbetreffende functies van uw internetbrowser.

Wij behouden ons het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen aan de wettelijke vereisten en verzoeken u derhalve de actuele status van onze gegevensbeschermingsverklaring te controleren telkens wanneer u onze website bezoekt.

Versie: Februari 2024