Twee werkbijen

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Twee werkbijen

Verklaring inzake gegevensbescherming

Südzucker AG hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens, en aan de noodzakelijke gegevensbeveiliging. Daarom verzamelt, verwerkt en gebruikt Südzucker AG uw persoonsgegevens uitsluitend volgens de hieronder beschreven principes en in overeenstemming met de nationale en Europese wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Duitse Telemediawet en de Duitse federale wet op de gegevensbescherming.

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke (controller) in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG of GDPR’) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften is:

Südzucker AG
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim
Telefoon:  (0621) 421-0
Fax:  (0621) 421-234
E-Mail:  public.relations@suedzucker.de
Website: www.suedzucker.de
Voorzitter van de raad van toezicht: Dr. Hans-Jörg Gebhard
Raad van bestuur: Dr. Wolfgang Heer (voorzitter), Dr. Thomas Kirchberg, Thomas Kölbl, Johann Marihart, Ingrid-Helen Arnold
Lokale rechtbank Mannheim, HRB 0042 r. Hans-Jörg Gebhard

(hierna ‘Südzucker’ genoemd)

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door ons in overeenstemming met deze privacyverklaring in het algemeen of voor individuele maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail, fax of brief naar de bovengenoemde contactadressen of naar onze functionaris voor gegevensbescherming sturen. U kunt ook te allen tijde en kosteloos informatie over uw persoonsgegevens aanvragen bij de hierboven vermelde contacten.

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Südzucker AG
Functionaris voor gegevensbescherming
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim
E-mail: datenschutz@suedzucker.de

(hierna genoemd: ‘DPO’)

III. Algemene informatie over de gegevensverwerking

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit nodig is om een functionele website en onze content en diensten te kunnen aanbieden. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt in de regel pas plaats na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin om praktische redenen geen voorafgaande toestemming kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens verkrijgen, geldt art. 6 lid 1 punt a GDPR als rechtsgrond.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, is artikel 6, lid 1, punt b GDPR de rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om de precontractuele stappen uit te voeren.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons bedrijf van toepassing is, geldt art. 6 lid 1 punt c GDPR als rechtsgrond.

In het geval dat de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, vormt artikel 6, lid 1, punt d GDPR de rechtsgrondslag.

Indien verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde te waarborgen en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerste belang, is art. 6 lid 1 punt f GDPR de rechtsgrond voor de verwerking.

3. Wissen van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Bovendien kunnen gegevens worden opgeslagen indien de Europese of nationale wetgever dit heeft bepaald in de verordeningen, wetten of andere bepalingen van de EU waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist als een door de bovengenoemde bepalingen voorgeschreven bewaartermijn afloopt, tenzij het voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst noodzakelijk is om de opgeslagen gegevens te bewaren.

IV. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

1. Aard en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • Informatie over het type en de gebruikte versie van de browser
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bereikt
 • Websites die bezocht zijn door het systeem van de gebruiker via onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker gedurende maximaal 30 dagen bewaard.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, punt f van de GDPR.

3. Doel van de verwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website aan de computer van de gebruiker te kunnen leveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker opgeslagen blijven voor de duur van de sessie.

De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast dienen de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. In deze context vindt er geen evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden plaats.

Deze doeleinden vormen ook ons legitieme belang bij de verwerking van gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f van de GDPR.

4. Bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Wanneer de gegevens worden verzameld voor het verstrekken van de website, is dit na afloop van de betreffende sessie.

Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na 30 dagen het geval. Verdere opslag na deze periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat de oproepende client niet meer geïdentificeerd kan worden.

5. Mogelijkheid van bezwaar en eliminatie

Het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijgevolg kan de gebruiker hiertegen geen bezwaar maken.

V. Gebruik van cookies

1. Aard en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen naar uw computer sturen. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Een deel van de door ons gebruikte cookies wordt aan het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van de browser (de zogenaamde ‘sessiecookies’) verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na de overschakeling naar een andere pagina kan worden geïdentificeerd.

De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen en verzonden:

 • Taalinstellingen
 • Toestemming voor het gebruik van cookies
 • Sessie-informatie

Ook gebruiken we op onze website cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruikers mogelijk maken. Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven:

 • Ingevoerde zoektermen
 • Invoer in contactformulieren en tekstvelden
 • Frequentie van pageviews
 • Gebruik van websitefuncties

De op deze manier verzamelde gebruikersgegevens zijn gepseudonimiseerd door middel van technische voorzorgsmaatregelen. Daarom is het niet meer mogelijk om de gegevens aan de oproepende gebruiker toe te wijzen. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen. Wanneer u onze website bezoekt, informeert een informatiebanner u over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en verwijst u naar deze privacyverklaring. Er wordt ook vermeld hoe u kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen in de browserinstellingen.

U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren door de juiste instellingen aan te passen of door uw browser zo in te stellen dat deze u informeert zodra cookies worden geplaatst. Om dit te doen, moet u de juiste instellingen in de browsermenu’s Voorkeuren of Opties wijzigen. Wij wijzen u erop dat sommige delen van de website dan niet of niet meer naar behoren kunnen functioneren, d.w.z. slechts met bepaalde beperkingen.

2.  Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies is artikel 6, lid 1, punt f van de DSGVO.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, punt f van de GDPR.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies voor analysedoeleinden is artikel 6 lid 1 punt a van de GDPR, indien de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.

3. Doel van de verwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Ook kunnen sommige functies van onze website niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Voor deze functies is het noodzakelijk dat de browser ook na een verandering van pagina wordt herkend.

Wij hebben het gebruik van cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 • Taalinstellingen aannemen
 • Opslag van zoektermen

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door middel van de analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod voortdurend optimaliseren. Er wordt verwezen naar VII.

Deze doeleinden vormen ook ons legitieme belang bij de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f van de GDPR.

4. Bewaartermijnen, mogelijkheid van bezwaar en eliminatie

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en verzonden naar onze site. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt het verzenden van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website nog volledig kunnen worden gebruikt.

VI. E-mailcontact

1. Aard en omvang van de gegevensverwerking

U kunt contact met ons opnemen op onze website via het daar opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die per e-mail worden verzonden, opgeslagen.

In dit verband zullen de gegevens niet worden doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die tijdens de verzending van een e-mail worden overgebracht, is artikel 6, lid 1, punt f van de GDPR. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 punt b van de GDPR.

3. Doel van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens per e-mail dient uitsluitend voor onze omgang met de contactpersoon. Dit vormt ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.

4. Bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Met betrekking tot de persoonsgegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het relevante gesprek met de gebruiker is afgerond. Het gesprek is afgerond wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd.

5. Mogelijkheid van bezwaar en eliminatie

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij/zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn/haar persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact met ons zullen in dit geval worden verwijderd.

VII. Diensten voor websiteanalyse

1. Aard en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De leverancier is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer of het gebruikte eindapparaat (tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres zal echter eerst in de EU of EER worden ingekort. Voor meer informatie over de manier waarop Google Analytics gebruikmaakt van de gebruikersgegevens, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

2. Rechtsgrond en doel van de verwerking

Deze informatie wordt met name gebruikt om beter te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en om de inhoud, functionaliteit en doorzoekbaarheid te verbeteren. De vermelde verwerkingsdoeleinden zijn in ons rechtmatig belang (art. 6 lid 1 punt f DSGVO).

3. Mogelijkheid van bezwaar en eliminatie

U kunt het verzamelen, opslaan en gebruiken van informatie door Google op elk gewenst moment in de toekomst uitschakelen door de opt-out add-on van Google te installeren.

VIII. Social Plug-Ins

1. Aard en omvang van de gegevensverwerking

Onze website gebruikt de Social Plug-In (‘Plug-In’) van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (‘YouTube’).

De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van YouTube naar uw browser gestuurd, die deze in de website integreert. Dit betekent dat bij uw bezoek aan onze site in eerste instantie geen persoonsgegevens aan de aanbieder van de plug-in worden doorgegeven. U kunt de aanbieder van de plug-in herkennen aan de afspeelknop van de op de pagina geïntegreerde video. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, ontvangt de aanbieder van de plug-in de informatie die u op de betreffende website van onze online-dienst hebt opgeroepen.

Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die YouTube met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren u daarom op basis van uw kennisniveau: via de plug-in ontvangt

YouTube de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt bezocht. Door de plug-in te activeren, worden persoonsgegevens van u aan de plug-in aanbieder doorgegeven en daar opgeslagen (voor Amerikaanse aanbieders in de VS). Aangezien de aanbieder van de plug-in met name via cookies gegevens verzamelt, raden wij u aan om alle cookies te verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser voordat u op het grijze vakje klikt.

Wij hebben geen invloed op de gegevens en gegevensverwerkingsprocessen die door YouTube worden verzameld, en zijn niet op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de bewaartermijnen. Er is ook geen informatie beschikbaar over het verwijderen van de verzamelde gegevens door YouTube. De gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van de sociale media-aanbieder zijn van toepassing.

Als u bent ingelogd op YouTube, kunnen zij de informatie toewijzen aan uw respectieve account. In dat geval worden de desbetreffende gegevens naar uw persoonlijke account gestuurd en daar opgeslagen. Wij hebben geen invloed op de inhoud van de plug-ins of de overdracht van informatie aan de aanbieders. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking, over uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van de aanbieder.

De aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of een op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt in het bijzonder plaats (ook voor niet ingelogde gebruikers) voor de weergave van op de vraag afgestemde advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

2. Rechtsgrond en doel van de verwerking

De vermelde verwerkingsdoeleinden zijn in ons rechtmatig belang (art. 6 lid 1 punt f DSGVO). Het is belangrijk voor ons om onze website aantrekkelijk te maken en de interactie met onze bezoekers te vergroten met behulp van de plug-in.

3. Mogelijkheid van bezwaar en eliminatie

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. U dient dan contact op te nemen met de betreffende aanbieder van de plug-in om dit recht uit te oefenen. Het is ook mogelijk om plug-ins te blokkeren met add-ons voor uw browser.

IX. Rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijke:

1. Recht op informatie

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke vragen om te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Als een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verwerkingsverantwoordelijke:

(1)        de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2)        de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3)        de ontvangers of categorieën ontvangers die de u betreffende persoonsgegevens hebben of zullen ontvangen;

(4)        de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien er hier geen specifieke informatie over beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de bewaartermijn;

(5)        het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

(6)        het bestaan van een recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U hebt het recht om te vragen of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig art. 46 van de GDPR in verband met de verzending.

Om uw recht op gratis informatie uit te oefenen, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens in onze colofonsectie of contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie hoofdstukken I en II).

2. Recht op correctie

U hebt recht op correctie en/of aanvulling bij de verwerkingsverantwoordelijke indien de persoonsgegevens die over u worden verwerkt onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke zal de rectificatie onverwijld uitvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

(1)        indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2)        indien de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om het gebruik van de persoonsgegevens te beperken;

(3)        indien de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen, of

(4)        indien u bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de GDPR in afwachting van de verificatie of de rechtsgronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw rechtsgronden.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, worden deze gegevens – met uitzondering van de opslag – alleen verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen of de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, dan wel om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

Indien een beperking van de verwerking in overeenstemming met bovenstaande eisen is verkregen, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

4. Recht om te wissen

a) Verplichting om te wissen

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke verlangen dat hij uw persoonsgegevens onverwijld wist en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

(1)        De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

(2)        U trekt uw toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a van de GDPR, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.

(3)        U maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de GDPR en er zijn geen dwingende rechtsgronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 van de GDPR.

(4)        De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5)        De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

(6)        De persoonsgegevens die u betreffen, zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij zoals bedoeld in artikel 8, lid 1 van de GDPR.

b) Aan derden verstrekte informatie

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en krachtens artikel 17, lid 1 van de GDPR verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van uitvoering, redelijke stappen, met inbegrip van technische voorzieningen, om de verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken te informeren dat u als betrokkene hebt verzocht om de verwijzingen, kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens door hen te laten verwijderen.

c) Uitzonderingen

Het recht om te wissen bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

(1)        voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

(2)        voor de naleving van een wettelijke verplichting die de verwerking door de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, vereist, of voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is toegekend;

(3)        voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 van de GDPR, voor zover het onder a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking onmogelijk of ernstig in gevaar kan brengen, of

(4)        voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

5. Recht op kennisgeving

Indien u uw recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking hebt uitgeoefend ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke, is deze verplicht om elke ontvanger aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van een dergelijke rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U hebt het recht om aan de verwerkingsverantwoordelijke te vragen wie deze ontvangers zijn.

6. Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, waarbij

(1)        de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a van de GDPR, en

(2)        de verwerking met geautomatiseerde middelen uitgevoerd wordt.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om uw persoonsgegevens, voor zover technisch mogelijk, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere door te geven. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op enige verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

7. Recht om bezwaar aan te tekenen

U hebt het recht om, op grond van uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, punt e of f.

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens niet langer, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke dwingende legitieme redenen voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

8. Recht om de verklaring van toestemming in te trekken in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

9. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Zonder afbreuk te doen aan enig ander administratief of gerechtelijk beroep, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats of werkplaats hebt of de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR.

De toezichthoudende autoriteit waar de klacht is ingediend, informeert de klager over de voortgang en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een beroep in rechte overeenkomstig artikel 78 van de GDPR.

De voor ons verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit is Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, met kantooradres: Königstraße 10a, 70173 Stuttgart, Duitsland, postadres: Postbus 10 29 32, 70025 Stuttgart, Duitsland. Meer informatie is beschikbaar op het internet op het volgende adres www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de.

X. Links naar andere websites

Deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor de website van Südzucker. De internetpagina’s op deze website kunnen links bevatten naar internetpagina’s van derden. Onze privacyverklaring heeft geen betrekking op deze internetpagina’s. Wanneer u de internetpagina’s van de website of de e-store verlaat, raden wij u aan om de bepalingen inzake gegevensbescherming van elke website die persoonsgegevens verzamelt zorgvuldig door te lezen.

XI. Veiligheid

Wij nemen de nodige veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige of onbedoelde toegang of verwijdering, wijziging of verlies en tegen ongeoorloofde openbaarmaking. Wij versleutelen uw gegevens tijdens de verzending via onze website en gebruiken zogenaamde SSL-verbindingen (Secure Socket Layer). Wij beschermen onze website en onze andere systemen en persoonsgegevens door passende technische en organisatorische maatregelen, in het bijzonder tegen verlies, vernietiging, ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking aan derden.

XII. Beschikbaarheid en wijzigingen

Deze verklaring inzake gegevensbescherming kunt u inzien op https://www.beefeed.com/nl/privacy. U kunt deze privacyverklaring ook opslaan of afdrukken met behulp van de betreffende functies van uw browser.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen of aan te passen aan de wettelijke vereisten en verzoeken u daarom om bij elk bezoek aan onze website de actuele privacyverklaring te controleren.

Versie: 1.0 mei 2018